Vietlott 4D MAX Thứ 3, 20/03/2018 18:05
A2396
B2770
C5006
D9756
E0629
G2838
Kỳ vé: #207
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
9756 0
Giải nhì
6,500,000đ
27702396 17
Giải ba
3,000,000đ
500606292838 20
Giải KK 1
1,000,000đ
756 27
Giải KK 2
100,000đ
56 574
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 17/03/2018 18:05
A1015
B7394
C8974
D0307
E9801
G3166
Kỳ vé: #206
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3166 10
Giải nhì
6,500,000đ
10157394 12
Giải ba
3,000,000đ
897403079801 12
Giải KK 1
1,000,000đ
166 62
Giải KK 2
100,000đ
66 667
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 15/03/2018 18:05
A5854
B4172
C1881
D4547
E3711
G7318
Kỳ vé: #205
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
4172 14
Giải nhì
6,500,000đ
37111881 24
Giải ba
3,000,000đ
585445477318 27
Giải KK 1
1,000,000đ
172 66
Giải KK 2
100,000đ
72 1006
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 13/03/2018 18:05
A1671
B0299
C2921
D3969
E8550
G1768
Kỳ vé: #204
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3969 18
Giải nhì
6,500,000đ
16712921 10
Giải ba
3,000,000đ
029985501768 9
Giải KK 1
1,000,000đ
969 122
Giải KK 2
100,000đ
69 860
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 10/03/2018 18:05
A8441
B1199
C5219
D9867
E4701
G0553
Kỳ vé: #203
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
553 5
Giải nhì
6,500,000đ
52199867 21
Giải ba
3,000,000đ
844111994701 37
Giải KK 1
1,000,000đ
553 55
Giải KK 2
100,000đ
53 571
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 08/03/2018 18:05
A0130
B4897
C0430
D1717
E4534
G5664
Kỳ vé: #202
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
430 0
Giải nhì
6,500,000đ
17170130 40
Giải ba
3,000,000đ
489745345664 10
Giải KK 1
1,000,000đ
430 50
Giải KK 2
100,000đ
30 689
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 06/03/2018 18:05
A4696
B6483
C9236
D8461
E3355
G6763
Kỳ vé: #201
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
4696 9
Giải nhì
6,500,000đ
67636483 14
Giải ba
3,000,000đ
923684613355 22
Giải KK 1
1,000,000đ
696 73
Giải KK 2
100,000đ
96 513
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 03/03/2018 18:05
A7593
B7419
C2110
D2263
E6746
G6854
Kỳ vé: #200
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
6854 0
Giải nhì
6,500,000đ
21107593 49
Giải ba
3,000,000đ
741922636746 22
Giải KK 1
1,000,000đ
854 47
Giải KK 2
100,000đ
54 684
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 01/03/2018 18:05
A2983
B3991
C2909
D3931
E0267
G6184
Kỳ vé: #199
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
2909 11
Giải nhì
6,500,000đ
39312983 8
Giải ba
3,000,000đ
399102676184 29
Giải KK 1
1,000,000đ
909 86
Giải KK 2
100,000đ
9 759
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 27/02/2018 18:05
A2804
B0840
C8136
D5199
E4560
G9426
Kỳ vé: #198
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
4560 12
Giải nhì
6,500,000đ
28049426 10
Giải ba
3,000,000đ
084081365199 25
Giải KK 1
1,000,000đ
560 71
Giải KK 2
100,000đ
60 682
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 24/02/2018 18:05
A2027
B3666
C3461
D5962
E7037
G1374
Kỳ vé: #197
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
2027 3
Giải nhì
6,500,000đ
34613666 13
Giải ba
3,000,000đ
596270371374 59
Giải KK 1
1,000,000đ
27 38
Giải KK 2
100,000đ
27 862
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 22/02/2018 18:05
A7055
B5130
C2263
D5606
E1902
G0968
Kỳ vé: #196
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
968 7
Giải nhì
6,500,000đ
22635130 6
Giải ba
3,000,000đ
705556061902 28
Giải KK 1
1,000,000đ
968 176
Giải KK 2
100,000đ
68 1410
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 20/02/2018 18:05
A9912
B3348
C9552
D2182
E1428
G6585
Kỳ vé: #195
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
1428 9
Giải nhì
6,500,000đ
21829912 7
Giải ba
3,000,000đ
334895526585 17
Giải KK 1
1,000,000đ
428 85
Giải KK 2
100,000đ
28 837
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 17/02/2018 18:05
A8174
B0921
C7088
D7990
E0385
G0255
Kỳ vé: #194
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
7990 2
Giải nhì
6,500,000đ
09210255 6
Giải ba
3,000,000đ
817470880385 2
Giải KK 1
1,000,000đ
990 116
Giải KK 2
100,000đ
90 402