Vietlott 4D MAX Thứ 5, 12/10/2017 18:05
A5745
B2318
C4942
D5862
E7796
G5030
Kỳ vé: #140
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
5745 2
Giải nhì
6,500,000đ
49422318 27
Giải ba
3,000,000đ
586277965030 13
Giải KK 1
1,000,000đ
745 45
Giải KK 2
100,000đ
45 543
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 10/10/2017 18:05
A9403
B4959
C4712
D9080
E3071
G2880
Kỳ vé: #139
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
2880 10
Giải nhì
6,500,000đ
30714712 19
Giải ba
3,000,000đ
940349599080 12
Giải KK 1
1,000,000đ
880 39
Giải KK 2
100,000đ
80 405
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 07/10/2017 18:05
A0346
B5945
C8456
D6813
E4016
G0219
Kỳ vé: #138
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
6813 7
Giải nhì
6,500,000đ
59450346 8
Giải ba
3,000,000đ
845640160219 19
Giải KK 1
1,000,000đ
813 42
Giải KK 2
100,000đ
13 541
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 05/10/2017 18:05
A8827
B4012
C8647
D2765
E0120
G0398
Kỳ vé: #137
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
4012 6
Giải nhì
6,500,000đ
03988827 7
Giải ba
3,000,000đ
864727650120 14
Giải KK 1
1,000,000đ
12 107
Giải KK 2
100,000đ
12 670
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 03/10/2017 18:05
A4695
B2938
C1904
D5988
E0560
G5143
Kỳ vé: #136
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
560 6
Giải nhì
6,500,000đ
59882938 20
Giải ba
3,000,000đ
469519045143 13
Giải KK 1
1,000,000đ
560 53
Giải KK 2
100,000đ
60 423
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 30/09/2017 18:05
A5827
B0423
C9465
D6154
E5336
G8253
Kỳ vé: #135
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
8253 13
Giải nhì
6,500,000đ
61540423 10
Giải ba
3,000,000đ
582794655336 12
Giải KK 1
1,000,000đ
253 74
Giải KK 2
100,000đ
53 735
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 28/09/2017 18:05
A3595
B4385
C6173
D8184
E8348
G8795
Kỳ vé: #134
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
4385 9
Giải nhì
6,500,000đ
81843595 17
Giải ba
3,000,000đ
617383488795 20
Giải KK 1
1,000,000đ
385 28
Giải KK 2
100,000đ
85 333
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 26/09/2017 18:05
A6200
B9607
C1576
D6898
E3102
G0078
Kỳ vé: #133
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
6200 1
Giải nhì
6,500,000đ
96070078 15
Giải ba
3,000,000đ
157668983102 21
Giải KK 1
1,000,000đ
200 41
Giải KK 2
100,000đ
0 781
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 23/09/2017 18:05
A0367
B4415
C5660
D6226
E0194
G8381
Kỳ vé: #132
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
6226 8
Giải nhì
6,500,000đ
03675660 14
Giải ba
3,000,000đ
441501948381 21
Giải KK 1
1,000,000đ
226 45
Giải KK 2
100,000đ
26 516
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 21/09/2017 18:05
A3870
B0394
C0479
D5789
E1089
G9483
Kỳ vé: #131
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
1089 4
Giải nhì
6,500,000đ
03943870 2
Giải ba
3,000,000đ
047957899483 15
Giải KK 1
1,000,000đ
89 35
Giải KK 2
100,000đ
89 737
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 19/09/2017 18:05
A8723
B4350
C5967
D2522
E8034
G1006
Kỳ vé: #130
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
4350 5
Giải nhì
6,500,000đ
80345967 23
Giải ba
3,000,000đ
872325221006 8
Giải KK 1
1,000,000đ
350 54
Giải KK 2
100,000đ
50 602
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 16/09/2017 18:05
A5305
B0360
C8727
D6491
E9909
G3894
Kỳ vé: #129
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
9909 4
Giải nhì
6,500,000đ
38940360 4
Giải ba
3,000,000đ
530587276491 4
Giải KK 1
1,000,000đ
909 103
Giải KK 2
100,000đ
9 938
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 14/09/2017 18:05
A0175
B5461
C7522
D0405
E0073
G3083
Kỳ vé: #128
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
405 9
Giải nhì
6,500,000đ
01753083 62
Giải ba
3,000,000đ
546175220073 23
Giải KK 1
1,000,000đ
405 90
Giải KK 2
100,000đ
5 485
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 12/09/2017 18:05
A9036
B7708
C3401
D0297
E0425
G4015
Kỳ vé: #127
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
9036 4
Giải nhì
6,500,000đ
02973401 3
Giải ba
3,000,000đ
770804254015 16
Giải KK 1
1,000,000đ
36 68
Giải KK 2
100,000đ
36 717