Vietlott 4D MAX Thứ 7, 15/06/2019 18:05
A4797
B7771
C5043
D6945
E0247
G5224
Kỳ vé: #400
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
4797 1
Giải nhì
6,500,000đ
77710247 9
Giải ba
3,000,000đ
504369455224 16
Giải KK 1
1,000,000đ
797 49
Giải KK 2
100,000đ
97 459
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 13/06/2019 18:05
A9885
B8812
C9281
D3258
E0352
G3604
Kỳ vé: #399
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3604 2
Giải nhì
6,500,000đ
92810352 9
Giải ba
3,000,000đ
988588123258 8
Giải KK 1
1,000,000đ
604 40
Giải KK 2
100,000đ
4 328
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 11/06/2019 18:05
A7644
B8758
C5386
D9405
E2461
G1669
Kỳ vé: #398
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
8758 5
Giải nhì
6,500,000đ
16692461 6
Giải ba
3,000,000đ
764453869405 7
Giải KK 1
1,000,000đ
758 37
Giải KK 2
100,000đ
58 548
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 08/06/2019 18:05
A3073
B8138
C8310
D7650
E2162
G0794
Kỳ vé: #397
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
794 2
Giải nhì
6,500,000đ
83108138 6
Giải ba
3,000,000đ
307376502162 87
Giải KK 1
1,000,000đ
794 22
Giải KK 2
100,000đ
94 321
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 06/06/2019 18:05
A1910
B1942
C8680
D5325
E7407
G3634
Kỳ vé: #396
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
1942 3
Giải nhì
6,500,000đ
74073634 11
Giải ba
3,000,000đ
191086805325 11
Giải KK 1
1,000,000đ
942 27
Giải KK 2
100,000đ
42 524
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 04/06/2019 18:05
A3181
B7325
C3031
D5618
E0066
G1468
Kỳ vé: #395
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3181 2
Giải nhì
6,500,000đ
14680066 28
Giải ba
3,000,000đ
732530315618 17
Giải KK 1
1,000,000đ
181 106
Giải KK 2
100,000đ
81 572
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 01/06/2019 18:05
A1010
B1171
C7841
D2426
E1290
G9600
Kỳ vé: #394
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
9600 1
Giải nhì
6,500,000đ
78411010 36
Giải ba
3,000,000đ
117124261290 10
Giải KK 1
1,000,000đ
600 31
Giải KK 2
100,000đ
0 429
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 30/05/2019 18:05
A2458
B8716
C2563
D0605
E8189
G7786
Kỳ vé: #393
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
2563 88
Giải nhì
6,500,000đ
06052458 4
Giải ba
3,000,000đ
871681897786 2
Giải KK 1
1,000,000đ
563 52
Giải KK 2
100,000đ
63 630
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 28/05/2019 18:05
A1199
B6921
C2875
D0432
E3589
G5320
Kỳ vé: #392
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3589 6
Giải nhì
6,500,000đ
69215320 19
Giải ba
3,000,000đ
119928750432 13
Giải KK 1
1,000,000đ
589 37
Giải KK 2
100,000đ
89 666
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 25/05/2019 18:05
A4604
B0162
C2511
D4804
E1006
G1936
Kỳ vé: #391
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
2511 8
Giải nhì
6,500,000đ
19360162 10
Giải ba
3,000,000đ
460448041006 8
Giải KK 1
1,000,000đ
511 68
Giải KK 2
100,000đ
11 836
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 23/05/2019 18:05
A7604
B4100
C3554
D6461
E5888
G0473
Kỳ vé: #390
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
4100 4
Giải nhì
6,500,000đ
76043554 5
Giải ba
3,000,000đ
646158880473 7
Giải KK 1
1,000,000đ
100 67
Giải KK 2
100,000đ
0 465
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 21/05/2019 18:05
A4630
B3239
C8715
D3682
E8647
G1452
Kỳ vé: #389
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
8647
Giải nhì
6,500,000đ
32394630
Giải ba
3,000,000đ
871536821452
Giải KK 1
1,000,000đ
647
Giải KK 2
100,000đ
47
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 18/05/2019 18:05
A4072
B3252
C5430
D3159
E9252
G7429
Kỳ vé: #388
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
5430 0
Giải nhì
6,500,000đ
32523159 16
Giải ba
3,000,000đ
407292527429 16
Giải KK 1
1,000,000đ
430 23
Giải KK 2
100,000đ
30 599
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 16/05/2019 18:05
A2847
B3936
C1592
D2781
E4296
G4993
Kỳ vé: #387
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
4993 7
Giải nhì
6,500,000đ
39361592 9
Giải ba
3,000,000đ
284727814296 12
Giải KK 1
1,000,000đ
993 96
Giải KK 2
100,000đ
93 355