Vietlott 4D MAX Thứ 7, 13/10/2018 18:05
A2126
B2478
C5732
D5710
E7798
G1153
Kỳ vé: #296
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
5732 22
Giải nhì
6,500,000đ
21262478 14
Giải ba
3,000,000đ
571077981153 14
Giải KK 1
1,000,000đ
732 98
Giải KK 2
100,000đ
32 524
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 11/10/2018 18:05
A7684
B4976
C5695
D6926
E5056
G3212
Kỳ vé: #295
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
4976 0
Giải nhì
6,500,000đ
69265056 12
Giải ba
3,000,000đ
768456953212 18
Giải KK 1
1,000,000đ
976 45
Giải KK 2
100,000đ
76 453
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 09/10/2018 18:05
A8330
B7233
C6446
D7933
E4699
G2249
Kỳ vé: #294
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
7933 4
Giải nhì
6,500,000đ
83304699 55
Giải ba
3,000,000đ
723364462249 14
Giải KK 1
1,000,000đ
933 156
Giải KK 2
100,000đ
33 587
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 06/10/2018 18:05
A4540
B5016
C3029
D0693
E0557
G0875
Kỳ vé: #293
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
4540 1
Giải nhì
6,500,000đ
08750557 8
Giải ba
3,000,000đ
501630290693 15
Giải KK 1
1,000,000đ
540 33
Giải KK 2
100,000đ
40 307
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 04/10/2018 18:05
A7048
B3438
C4114
D9085
E7133
G0383
Kỳ vé: #292
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
9085 0
Giải nhì
6,500,000đ
71334114 9
Giải ba
3,000,000đ
704834380383 19
Giải KK 1
1,000,000đ
85 32
Giải KK 2
100,000đ
85 323
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 02/10/2018 18:05
A2910
B5411
C1141
D8159
E1835
G5828
Kỳ vé: #291
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
5411 1
Giải nhì
6,500,000đ
81595828 4
Giải ba
3,000,000đ
291011411835 10
Giải KK 1
1,000,000đ
411 66
Giải KK 2
100,000đ
11 1073
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 29/09/2018 18:05
A0173
B9786
C5715
D0141
E4046
G4270
Kỳ vé: #290
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
9786 8
Giải nhì
6,500,000đ
01414270 7
Giải ba
3,000,000đ
017357154046 39
Giải KK 1
1,000,000đ
786 74
Giải KK 2
100,000đ
86 585
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 27/09/2018 18:05
A4639
B4735
C3932
D8321
E7982
G3306
Kỳ vé: #289
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
7982 6
Giải nhì
6,500,000đ
33064735 30
Giải ba
3,000,000đ
463939328321 6
Giải KK 1
1,000,000đ
982 61
Giải KK 2
100,000đ
82 359
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 25/09/2018 18:05
A2141
B9009
C6558
D6328
E6978
G0227
Kỳ vé: #288
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
6558 2
Giải nhì
6,500,000đ
69780227 8
Giải ba
3,000,000đ
214190096328 4
Giải KK 1
1,000,000đ
558 52
Giải KK 2
100,000đ
58 625
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 22/09/2018 18:05
A4501
B0253
C1619
D8098
E9048
G7918
Kỳ vé: #287
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
8098 1
Giải nhì
6,500,000đ
16190253 5
Giải ba
3,000,000đ
450190487918 4
Giải KK 1
1,000,000đ
98 14
Giải KK 2
100,000đ
98 334
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 20/09/2018 18:05
A4323
B6527
C8992
D9586
E8958
G8598
Kỳ vé: #286
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
9586 6
Giải nhì
6,500,000đ
85984323 16
Giải ba
3,000,000đ
652789928958 11
Giải KK 1
1,000,000đ
586 53
Giải KK 2
100,000đ
86 415
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 18/09/2018 18:05
A1112
B2417
C1526
D7266
E5692
G9543
Kỳ vé: #285
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
1526 4
Giải nhì
6,500,000đ
95435692 1
Giải ba
3,000,000đ
111224177266 34
Giải KK 1
1,000,000đ
526 37
Giải KK 2
100,000đ
26 507
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 15/09/2018 18:05
A0188
B8162
C0465
D3470
E4247
G9876
Kỳ vé: #284
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
465 1
Giải nhì
6,500,000đ
42470188 7
Giải ba
3,000,000đ
816234709876 0
Giải KK 1
1,000,000đ
465 43
Giải KK 2
100,000đ
65 430
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 13/09/2018 18:05
A3319
B0242
C1833
D9745
E7054
G0918
Kỳ vé: #283
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
242 12
Giải nhì
6,500,000đ
33199745 66
Giải ba
3,000,000đ
183370540918 15
Giải KK 1
1,000,000đ
242 39
Giải KK 2
100,000đ
42 430