Vietlott 4D MAX Thứ 7, 16/02/2019 18:05
A9677
B3925
C5479
D0328
E5402
G8699
Kỳ vé: #349
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
5402
Giải nhì
6,500,000đ
54793925
Giải ba
3,000,000đ
967703288699
Giải KK 1
1,000,000đ
402
Giải KK 2
100,000đ
2
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 14/02/2019 18:05
A8949
B6493
C2395
D4342
E9652
G4598
Kỳ vé: #348
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
9652 13
Giải nhì
6,500,000đ
45988949 5
Giải ba
3,000,000đ
6493 2395 4342 12
Giải KK 1
1,000,000đ
652 30
Giải KK 2
100,000đ
52 974
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 12/02/2019 18:05
A1232
B7077
C6822
D8024
E1956
G6760
Kỳ vé: #348
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
7077 0
Giải nhì
6,500,000đ
80241956 42
Giải ba
3,000,000đ
123268226760 17
Giải KK 1
1,000,000đ
77 50
Giải KK 2
100,000đ
77 698
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 09/02/2019 18:05
A3018
B0983
C2015
D9317
E0299
G2657
Kỳ vé: #347
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
299 1
Giải nhì
6,500,000đ
93173018 6
Giải ba
3,000,000đ
098320152657 11
Giải KK 1
1,000,000đ
299 49
Giải KK 2
100,000đ
99 736
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 07/02/2019 18:05
A1913
B9696
C4118
D0406
E9579
G3810
Kỳ vé: #346
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
1913 3
Giải nhì
6,500,000đ
41180406 7
Giải ba
3,000,000đ
969695793810 8
Giải KK 1
1,000,000đ
913 134
Giải KK 2
100,000đ
13 492
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 02/02/2019 18:05
A7855
B9660
C7683
D2323
E3695
G7379
Kỳ vé: #344
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
7379
Giải nhì
6,500,000đ
23233695
Giải ba
3,000,000đ
785596607683
Giải KK 1
1,000,000đ
379
Giải KK 2
100,000đ
79
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 31/01/2019 18:05
A4549
B3878
C0077
D8569
E2534
G8408
Kỳ vé: #343
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
77 1
Giải nhì
6,500,000đ
85698408 8
Giải ba
3,000,000đ
454938782534 18
Giải KK 1
1,000,000đ
77 34
Giải KK 2
100,000đ
77 752
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 29/01/2019 18:05
A1814
B6190
C0523
D7908
E5087
G3485
Kỳ vé: #342
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
7908 2
Giải nhì
6,500,000đ
61900523 6
Giải ba
3,000,000đ
181450873485 12
Giải KK 1
1,000,000đ
908 55
Giải KK 2
100,000đ
8 576
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 26/01/2019 18:05
A9662
B9191
C7559
D9095
E3576
G5416
Kỳ vé: #341
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
9191 9
Giải nhì
6,500,000đ
96629095 8
Giải ba
3,000,000đ
755935765416 18
Giải KK 1
1,000,000đ
191 69
Giải KK 2
100,000đ
91 370
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 24/01/2019 18:05
A6741
B6252
C8427
D9394
E4282
G5895
Kỳ vé: #340
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
5895 24
Giải nhì
6,500,000đ
67419394 30
Giải ba
3,000,000đ
625284274282 19
Giải KK 1
1,000,000đ
895 47
Giải KK 2
100,000đ
95 375
Vietlott 4D MAX Thứ 3, 22/01/2019 18:05
A3174
B4632
C7330
D2773
E4149
G3436
Kỳ vé: #339
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
2773 7
Giải nhì
6,500,000đ
73303174 9
Giải ba
3,000,000đ
463241493436 22
Giải KK 1
1,000,000đ
773 69
Giải KK 2
100,000đ
73 542
Vietlott 4D MAX Thứ 7, 19/01/2019 18:05
A4862
B3902
C3960
D7001
E8546
G3925
Kỳ vé: #338
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
3960 2
Giải nhì
6,500,000đ
85467001 4
Giải ba
3,000,000đ
486239023925 15
Giải KK 1
1,000,000đ
960 32
Giải KK 2
100,000đ
60 322
Vietlott 4D MAX Thứ 5, 17/01/2019 18:05
A7862
B4572
C5350
D4228
E0598
G7147
Kỳ vé: #337
Giải thưởng Kết quả SL
Giải nhất
15,000,000đ
7862 11
Giải nhì
6,500,000đ
42280598 6
Giải ba
3,000,000đ
457253507147 10
Giải KK 1
1,000,000đ
862 20
Giải KK 2
100,000đ
62 603