LỊCH XỔ SỐ 17-06-2019 Thống kê tần suất TK chục/đơn vị
* Kết quả xổ số được tự động cập nhật mới liên tục, bạn không cần phải dùng chức năng refresh/reload page của browser!
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Bắc
Số Tần suất
001 lần - 0.7%
011 lần - 0.7%
041 lần - 0.7%
053 lần - 2.2%
071 lần - 0.7%
082 lần - 1.5%
092 lần - 1.5%
101 lần - 0.7%
111 lần - 0.7%
121 lần - 0.7%
133 lần - 2.2%
141 lần - 0.7%
152 lần - 1.5%
161 lần - 0.7%
171 lần - 0.7%
181 lần - 0.7%
201 lần - 0.7%
212 lần - 1.5%
221 lần - 0.7%
232 lần - 1.5%
241 lần - 0.7%
271 lần - 0.7%
284 lần - 3%
292 lần - 1.5%
302 lần - 1.5%
311 lần - 0.7%
321 lần - 0.7%
332 lần - 1.5%
342 lần - 1.5%
361 lần - 0.7%
371 lần - 0.7%
381 lần - 0.7%
393 lần - 2.2%
403 lần - 2.2%
412 lần - 1.5%
421 lần - 0.7%
432 lần - 1.5%
443 lần - 2.2%
461 lần - 0.7%
481 lần - 0.7%
493 lần - 2.2%
501 lần - 0.7%
514 lần - 3%
522 lần - 1.5%
531 lần - 0.7%
542 lần - 1.5%
562 lần - 1.5%
571 lần - 0.7%
583 lần - 2.2%
592 lần - 1.5%
612 lần - 1.5%
621 lần - 0.7%
632 lần - 1.5%
642 lần - 1.5%
651 lần - 0.7%
663 lần - 2.2%
671 lần - 0.7%
711 lần - 0.7%
721 lần - 0.7%
731 lần - 0.7%
751 lần - 0.7%
771 lần - 0.7%
783 lần - 2.2%
791 lần - 0.7%
802 lần - 1.5%
813 lần - 2.2%
822 lần - 1.5%
833 lần - 2.2%
851 lần - 0.7%
861 lần - 0.7%
871 lần - 0.7%
901 lần - 0.7%
911 lần - 0.7%
933 lần - 2.2%
942 lần - 1.5%
952 lần - 1.5%
961 lần - 0.7%
983 lần - 2.2%
993 lần - 2.2%