Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Vũng Tàu
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
011 lần - 1.1%
043 lần - 3.3%
051 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
102 lần - 2.2%
112 lần - 2.2%
141 lần - 1.1%
152 lần - 2.2%
162 lần - 2.2%
181 lần - 1.1%
193 lần - 3.3%
222 lần - 2.2%
241 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
321 lần - 1.1%
352 lần - 2.2%
362 lần - 2.2%
371 lần - 1.1%
381 lần - 1.1%
402 lần - 2.2%
411 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
472 lần - 2.2%
481 lần - 1.1%
521 lần - 1.1%
542 lần - 2.2%
551 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
591 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
623 lần - 3.3%
652 lần - 2.2%
671 lần - 1.1%
681 lần - 1.1%
693 lần - 3.3%
701 lần - 1.1%
723 lần - 3.3%
731 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
752 lần - 2.2%
781 lần - 1.1%
791 lần - 1.1%
801 lần - 1.1%
811 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
872 lần - 2.2%
881 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
903 lần - 3.3%
912 lần - 2.2%
941 lần - 1.1%
952 lần - 2.2%
961 lần - 1.1%
972 lần - 2.2%
991 lần - 1.1%