Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Vũng Tàu
Số Tần suất
011 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
051 lần - 1.1%
072 lần - 2.2%
091 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
152 lần - 2.2%
163 lần - 3.3%
171 lần - 1.1%
181 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
242 lần - 2.2%
252 lần - 2.2%
261 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
282 lần - 2.2%
291 lần - 1.1%
322 lần - 2.2%
331 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
361 lần - 1.1%
371 lần - 1.1%
401 lần - 1.1%
424 lần - 4.4%
442 lần - 2.2%
461 lần - 1.1%
481 lần - 1.1%
501 lần - 1.1%
522 lần - 2.2%
541 lần - 1.1%
551 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
572 lần - 2.2%
581 lần - 1.1%
593 lần - 3.3%
601 lần - 1.1%
623 lần - 3.3%
641 lần - 1.1%
651 lần - 1.1%
662 lần - 2.2%
671 lần - 1.1%
681 lần - 1.1%
691 lần - 1.1%
702 lần - 2.2%
711 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
781 lần - 1.1%
791 lần - 1.1%
811 lần - 1.1%
852 lần - 2.2%
871 lần - 1.1%
882 lần - 2.2%
892 lần - 2.2%
901 lần - 1.1%
914 lần - 4.4%
931 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%
992 lần - 2.2%