Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Vĩnh Long
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
032 lần - 2.2%
043 lần - 3.3%
052 lần - 2.2%
081 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
132 lần - 2.2%
141 lần - 1.1%
172 lần - 2.2%
183 lần - 3.3%
212 lần - 2.2%
222 lần - 2.2%
241 lần - 1.1%
252 lần - 2.2%
272 lần - 2.2%
281 lần - 1.1%
291 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
321 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
362 lần - 2.2%
391 lần - 1.1%
401 lần - 1.1%
412 lần - 2.2%
421 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
442 lần - 2.2%
451 lần - 1.1%
464 lần - 4.4%
481 lần - 1.1%
552 lần - 2.2%
561 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
641 lần - 1.1%
651 lần - 1.1%
662 lần - 2.2%
671 lần - 1.1%
681 lần - 1.1%
701 lần - 1.1%
771 lần - 1.1%
791 lần - 1.1%
803 lần - 3.3%
812 lần - 2.2%
821 lần - 1.1%
833 lần - 3.3%
853 lần - 3.3%
861 lần - 1.1%
873 lần - 3.3%
912 lần - 2.2%
922 lần - 2.2%
931 lần - 1.1%
942 lần - 2.2%
951 lần - 1.1%
991 lần - 1.1%