Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Vĩnh Long
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
051 lần - 1.1%
061 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
081 lần - 1.1%
102 lần - 2.2%
122 lần - 2.2%
151 lần - 1.1%
162 lần - 2.2%
182 lần - 2.2%
191 lần - 1.1%
201 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
224 lần - 4.4%
231 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
262 lần - 2.2%
281 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
311 lần - 1.1%
321 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
362 lần - 2.2%
381 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
444 lần - 4.4%
451 lần - 1.1%
464 lần - 4.4%
471 lần - 1.1%
521 lần - 1.1%
542 lần - 2.2%
562 lần - 2.2%
572 lần - 2.2%
593 lần - 3.3%
601 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
622 lần - 2.2%
642 lần - 2.2%
651 lần - 1.1%
661 lần - 1.1%
672 lần - 2.2%
681 lần - 1.1%
722 lần - 2.2%
752 lần - 2.2%
772 lần - 2.2%
801 lần - 1.1%
853 lần - 3.3%
861 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
922 lần - 2.2%
931 lần - 1.1%
941 lần - 1.1%
952 lần - 2.2%
972 lần - 2.2%
991 lần - 1.1%