Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Vĩnh Long
Số Tần suất
002 lần - 2.2%
031 lần - 1.1%
042 lần - 2.2%
052 lần - 2.2%
061 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
081 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
132 lần - 2.2%
142 lần - 2.2%
151 lần - 1.1%
171 lần - 1.1%
181 lần - 1.1%
204 lần - 4.4%
262 lần - 2.2%
271 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
291 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
312 lần - 2.2%
331 lần - 1.1%
352 lần - 2.2%
382 lần - 2.2%
391 lần - 1.1%
412 lần - 2.2%
431 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
461 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
481 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
521 lần - 1.1%
562 lần - 2.2%
573 lần - 3.3%
591 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
634 lần - 4.4%
651 lần - 1.1%
672 lần - 2.2%
683 lần - 3.3%
721 lần - 1.1%
732 lần - 2.2%
751 lần - 1.1%
761 lần - 1.1%
781 lần - 1.1%
804 lần - 4.4%
841 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
884 lần - 4.4%
901 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
921 lần - 1.1%
931 lần - 1.1%
952 lần - 2.2%
982 lần - 2.2%
991 lần - 1.1%