Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Vĩnh Long
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
011 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
043 lần - 3.3%
051 lần - 1.1%
061 lần - 1.1%
082 lần - 2.2%
101 lần - 1.1%
142 lần - 2.2%
162 lần - 2.2%
201 lần - 1.1%
212 lần - 2.2%
221 lần - 1.1%
232 lần - 2.2%
252 lần - 2.2%
281 lần - 1.1%
302 lần - 2.2%
321 lần - 1.1%
342 lần - 2.2%
363 lần - 3.3%
371 lần - 1.1%
381 lần - 1.1%
392 lần - 2.2%
401 lần - 1.1%
411 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
451 lần - 1.1%
461 lần - 1.1%
491 lần - 1.1%
521 lần - 1.1%
531 lần - 1.1%
541 lần - 1.1%
551 lần - 1.1%
562 lần - 2.2%
571 lần - 1.1%
591 lần - 1.1%
602 lần - 2.2%
621 lần - 1.1%
641 lần - 1.1%
684 lần - 4.4%
691 lần - 1.1%
701 lần - 1.1%
722 lần - 2.2%
761 lần - 1.1%
782 lần - 2.2%
793 lần - 3.3%
811 lần - 1.1%
822 lần - 2.2%
831 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
853 lần - 3.3%
871 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
951 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%
973 lần - 3.3%
993 lần - 3.3%