Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Trà Vinh
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
012 lần - 2.2%
022 lần - 2.2%
031 lần - 1.1%
043 lần - 3.3%
053 lần - 3.3%
081 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
142 lần - 2.2%
161 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
212 lần - 2.2%
222 lần - 2.2%
252 lần - 2.2%
271 lần - 1.1%
291 lần - 1.1%
322 lần - 2.2%
342 lần - 2.2%
353 lần - 3.3%
361 lần - 1.1%
373 lần - 3.3%
392 lần - 2.2%
402 lần - 2.2%
411 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
451 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
492 lần - 2.2%
502 lần - 2.2%
511 lần - 1.1%
523 lần - 3.3%
531 lần - 1.1%
542 lần - 2.2%
591 lần - 1.1%
602 lần - 2.2%
611 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
642 lần - 2.2%
651 lần - 1.1%
662 lần - 2.2%
672 lần - 2.2%
681 lần - 1.1%
751 lần - 1.1%
761 lần - 1.1%
781 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
871 lần - 1.1%
883 lần - 3.3%
911 lần - 1.1%
921 lần - 1.1%
931 lần - 1.1%
942 lần - 2.2%
992 lần - 2.2%