Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Trà Vinh
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
011 lần - 1.1%
062 lần - 2.2%
072 lần - 2.2%
091 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
132 lần - 2.2%
151 lần - 1.1%
171 lần - 1.1%
205 lần - 5.6%
221 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
291 lần - 1.1%
344 lần - 4.4%
361 lần - 1.1%
372 lần - 2.2%
381 lần - 1.1%
391 lần - 1.1%
401 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
451 lần - 1.1%
461 lần - 1.1%
492 lần - 2.2%
511 lần - 1.1%
521 lần - 1.1%
532 lần - 2.2%
541 lần - 1.1%
552 lần - 2.2%
561 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
591 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
634 lần - 4.4%
644 lần - 4.4%
672 lần - 2.2%
683 lần - 3.3%
691 lần - 1.1%
711 lần - 1.1%
721 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
761 lần - 1.1%
791 lần - 1.1%
802 lần - 2.2%
821 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
902 lần - 2.2%
913 lần - 3.3%
931 lần - 1.1%
942 lần - 2.2%
952 lần - 2.2%
961 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%
991 lần - 1.1%