Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Trà Vinh
Số Tần suất
012 lần - 2.2%
021 lần - 1.1%
033 lần - 3.3%
041 lần - 1.1%
061 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
104 lần - 4.4%
112 lần - 2.2%
122 lần - 2.2%
132 lần - 2.2%
141 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
171 lần - 1.1%
181 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
201 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
223 lần - 3.3%
241 lần - 1.1%
252 lần - 2.2%
262 lần - 2.2%
271 lần - 1.1%
321 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
352 lần - 2.2%
361 lần - 1.1%
401 lần - 1.1%
432 lần - 2.2%
441 lần - 1.1%
451 lần - 1.1%
472 lần - 2.2%
481 lần - 1.1%
491 lần - 1.1%
502 lần - 2.2%
512 lần - 2.2%
522 lần - 2.2%
535 lần - 5.6%
551 lần - 1.1%
573 lần - 3.3%
581 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
651 lần - 1.1%
662 lần - 2.2%
681 lần - 1.1%
702 lần - 2.2%
712 lần - 2.2%
741 lần - 1.1%
751 lần - 1.1%
761 lần - 1.1%
772 lần - 2.2%
781 lần - 1.1%
801 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
921 lần - 1.1%
941 lần - 1.1%