Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Trà Vinh
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
022 lần - 2.2%
031 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
053 lần - 3.3%
064 lần - 4.4%
071 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
151 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
171 lần - 1.1%
182 lần - 2.2%
201 lần - 1.1%
232 lần - 2.2%
252 lần - 2.2%
261 lần - 1.1%
272 lần - 2.2%
291 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
312 lần - 2.2%
321 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
341 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
371 lần - 1.1%
382 lần - 2.2%
391 lần - 1.1%
402 lần - 2.2%
412 lần - 2.2%
461 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
481 lần - 1.1%
502 lần - 2.2%
522 lần - 2.2%
531 lần - 1.1%
571 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
591 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
622 lần - 2.2%
633 lần - 3.3%
641 lần - 1.1%
661 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
682 lần - 2.2%
701 lần - 1.1%
721 lần - 1.1%
732 lần - 2.2%
743 lần - 3.3%
762 lần - 2.2%
771 lần - 1.1%
782 lần - 2.2%
791 lần - 1.1%
801 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
922 lần - 2.2%
951 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%