Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số TP.HCM
Số Tần suất
021 lần - 1.1%
051 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
092 lần - 2.2%
113 lần - 3.3%
122 lần - 2.2%
151 lần - 1.1%
203 lần - 3.3%
212 lần - 2.2%
231 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
272 lần - 2.2%
301 lần - 1.1%
324 lần - 4.4%
331 lần - 1.1%
341 lần - 1.1%
355 lần - 5.6%
371 lần - 1.1%
401 lần - 1.1%
411 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
451 lần - 1.1%
461 lần - 1.1%
474 lần - 4.4%
482 lần - 2.2%
491 lần - 1.1%
501 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
531 lần - 1.1%
542 lần - 2.2%
551 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
571 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
593 lần - 3.3%
641 lần - 1.1%
661 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
693 lần - 3.3%
702 lần - 2.2%
711 lần - 1.1%
732 lần - 2.2%
742 lần - 2.2%
751 lần - 1.1%
771 lần - 1.1%
792 lần - 2.2%
811 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
862 lần - 2.2%
872 lần - 2.2%
891 lần - 1.1%
921 lần - 1.1%
942 lần - 2.2%
963 lần - 3.3%
981 lần - 1.1%
991 lần - 1.1%