Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số TP.HCM
Số Tần suất
012 lần - 2.2%
021 lần - 1.1%
051 lần - 1.1%
062 lần - 2.2%
082 lần - 2.2%
092 lần - 2.2%
102 lần - 2.2%
111 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
151 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
171 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
201 lần - 1.1%
233 lần - 3.3%
242 lần - 2.2%
261 lần - 1.1%
312 lần - 2.2%
321 lần - 1.1%
342 lần - 2.2%
351 lần - 1.1%
361 lần - 1.1%
374 lần - 4.4%
381 lần - 1.1%
391 lần - 1.1%
401 lần - 1.1%
442 lần - 2.2%
452 lần - 2.2%
473 lần - 3.3%
491 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
522 lần - 2.2%
533 lần - 3.3%
542 lần - 2.2%
581 lần - 1.1%
591 lần - 1.1%
614 lần - 4.4%
621 lần - 1.1%
641 lần - 1.1%
651 lần - 1.1%
691 lần - 1.1%
702 lần - 2.2%
711 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
751 lần - 1.1%
771 lần - 1.1%
791 lần - 1.1%
812 lần - 2.2%
821 lần - 1.1%
863 lần - 3.3%
872 lần - 2.2%
891 lần - 1.1%
902 lần - 2.2%
941 lần - 1.1%
951 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%
992 lần - 2.2%