Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số TP.HCM
Số Tần suất
002 lần - 2.2%
012 lần - 2.2%
051 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
151 lần - 1.1%
172 lần - 2.2%
191 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
272 lần - 2.2%
281 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
311 lần - 1.1%
321 lần - 1.1%
341 lần - 1.1%
352 lần - 2.2%
361 lần - 1.1%
382 lần - 2.2%
392 lần - 2.2%
412 lần - 2.2%
422 lần - 2.2%
431 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
451 lần - 1.1%
481 lần - 1.1%
491 lần - 1.1%
501 lần - 1.1%
512 lần - 2.2%
533 lần - 3.3%
542 lần - 2.2%
561 lần - 1.1%
582 lần - 2.2%
593 lần - 3.3%
601 lần - 1.1%
612 lần - 2.2%
634 lần - 4.4%
642 lần - 2.2%
682 lần - 2.2%
691 lần - 1.1%
702 lần - 2.2%
711 lần - 1.1%
721 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
771 lần - 1.1%
781 lần - 1.1%
792 lần - 2.2%
831 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
872 lần - 2.2%
881 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
922 lần - 2.2%
932 lần - 2.2%
961 lần - 1.1%
973 lần - 3.3%
991 lần - 1.1%