Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Tây Ninh
Số Tần suất
011 lần - 1.1%
022 lần - 2.2%
034 lần - 4.4%
042 lần - 2.2%
051 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
081 lần - 1.1%
102 lần - 2.2%
111 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
162 lần - 2.2%
172 lần - 2.2%
212 lần - 2.2%
231 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
273 lần - 3.3%
281 lần - 1.1%
302 lần - 2.2%
312 lần - 2.2%
342 lần - 2.2%
372 lần - 2.2%
402 lần - 2.2%
431 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
472 lần - 2.2%
501 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
531 lần - 1.1%
541 lần - 1.1%
553 lần - 3.3%
571 lần - 1.1%
591 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
624 lần - 4.4%
671 lần - 1.1%
691 lần - 1.1%
704 lần - 4.4%
711 lần - 1.1%
732 lần - 2.2%
741 lần - 1.1%
751 lần - 1.1%
801 lần - 1.1%
823 lần - 3.3%
833 lần - 3.3%
842 lần - 2.2%
861 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
912 lần - 2.2%
921 lần - 1.1%
932 lần - 2.2%
951 lần - 1.1%
962 lần - 2.2%
992 lần - 2.2%