Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Quảng Trị
Số Tần suất
012 lần - 2.2%
021 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
092 lần - 2.2%
101 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
132 lần - 2.2%
152 lần - 2.2%
161 lần - 1.1%
182 lần - 2.2%
193 lần - 3.3%
201 lần - 1.1%
235 lần - 5.6%
241 lần - 1.1%
254 lần - 4.4%
261 lần - 1.1%
292 lần - 2.2%
303 lần - 3.3%
311 lần - 1.1%
321 lần - 1.1%
352 lần - 2.2%
391 lần - 1.1%
401 lần - 1.1%
411 lần - 1.1%
451 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
481 lần - 1.1%
521 lần - 1.1%
542 lần - 2.2%
591 lần - 1.1%
612 lần - 2.2%
641 lần - 1.1%
652 lần - 2.2%
681 lần - 1.1%
692 lần - 2.2%
734 lần - 4.4%
743 lần - 3.3%
762 lần - 2.2%
773 lần - 3.3%
781 lần - 1.1%
794 lần - 4.4%
801 lần - 1.1%
812 lần - 2.2%
831 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
882 lần - 2.2%
902 lần - 2.2%
911 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%