Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Quảng Ninh
Số Tần suất
002 lần - 1.5%
012 lần - 1.5%
021 lần - 0.7%
042 lần - 1.5%
051 lần - 0.7%
061 lần - 0.7%
073 lần - 2.2%
091 lần - 0.7%
111 lần - 0.7%
141 lần - 0.7%
161 lần - 0.7%
192 lần - 1.5%
202 lần - 1.5%
221 lần - 0.7%
232 lần - 1.5%
242 lần - 1.5%
263 lần - 2.2%
271 lần - 0.7%
281 lần - 0.7%
292 lần - 1.5%
331 lần - 0.7%
343 lần - 2.2%
373 lần - 2.2%
391 lần - 0.7%
403 lần - 2.2%
411 lần - 0.7%
423 lần - 2.2%
431 lần - 0.7%
441 lần - 0.7%
463 lần - 2.2%
471 lần - 0.7%
481 lần - 0.7%
491 lần - 0.7%
512 lần - 1.5%
522 lần - 1.5%
532 lần - 1.5%
551 lần - 0.7%
562 lần - 1.5%
573 lần - 2.2%
582 lần - 1.5%
592 lần - 1.5%
601 lần - 0.7%
612 lần - 1.5%
622 lần - 1.5%
642 lần - 1.5%
652 lần - 1.5%
663 lần - 2.2%
672 lần - 1.5%
682 lần - 1.5%
691 lần - 0.7%
711 lần - 0.7%
721 lần - 0.7%
732 lần - 1.5%
741 lần - 0.7%
752 lần - 1.5%
762 lần - 1.5%
783 lần - 2.2%
792 lần - 1.5%
801 lần - 0.7%
811 lần - 0.7%
833 lần - 2.2%
841 lần - 0.7%
863 lần - 2.2%
872 lần - 1.5%
881 lần - 0.7%
891 lần - 0.7%
901 lần - 0.7%
911 lần - 0.7%
944 lần - 3%
955 lần - 3.7%
961 lần - 0.7%
971 lần - 0.7%
984 lần - 3%
993 lần - 2.2%