Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Quảng Ninh
Số Tần suất
002 lần - 1.5%
011 lần - 0.7%
021 lần - 0.7%
031 lần - 0.7%
052 lần - 1.5%
061 lần - 0.7%
072 lần - 1.5%
082 lần - 1.5%
091 lần - 0.7%
101 lần - 0.7%
121 lần - 0.7%
131 lần - 0.7%
142 lần - 1.5%
151 lần - 0.7%
161 lần - 0.7%
172 lần - 1.5%
183 lần - 2.2%
211 lần - 0.7%
224 lần - 3%
233 lần - 2.2%
252 lần - 1.5%
261 lần - 0.7%
282 lần - 1.5%
291 lần - 0.7%
312 lần - 1.5%
323 lần - 2.2%
331 lần - 0.7%
351 lần - 0.7%
363 lần - 2.2%
381 lần - 0.7%
394 lần - 3%
401 lần - 0.7%
421 lần - 0.7%
433 lần - 2.2%
451 lần - 0.7%
462 lần - 1.5%
472 lần - 1.5%
482 lần - 1.5%
491 lần - 0.7%
502 lần - 1.5%
523 lần - 2.2%
531 lần - 0.7%
541 lần - 0.7%
561 lần - 0.7%
571 lần - 0.7%
581 lần - 0.7%
601 lần - 0.7%
613 lần - 2.2%
632 lần - 1.5%
657 lần - 5.2%
691 lần - 0.7%
702 lần - 1.5%
712 lần - 1.5%
722 lần - 1.5%
731 lần - 0.7%
752 lần - 1.5%
801 lần - 0.7%
813 lần - 2.2%
822 lần - 1.5%
841 lần - 0.7%
851 lần - 0.7%
861 lần - 0.7%
873 lần - 2.2%
883 lần - 2.2%
891 lần - 0.7%
902 lần - 1.5%
913 lần - 2.2%
924 lần - 3%
931 lần - 0.7%
952 lần - 1.5%
961 lần - 0.7%
973 lần - 2.2%
981 lần - 0.7%
992 lần - 1.5%