Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Quảng Ngãi
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
021 lần - 1.1%
032 lần - 2.2%
041 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
093 lần - 3.3%
101 lần - 1.1%
112 lần - 2.2%
121 lần - 1.1%
132 lần - 2.2%
141 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
172 lần - 2.2%
231 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
282 lần - 2.2%
292 lần - 2.2%
311 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
361 lần - 1.1%
381 lần - 1.1%
391 lần - 1.1%
402 lần - 2.2%
412 lần - 2.2%
422 lần - 2.2%
441 lần - 1.1%
451 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
494 lần - 4.4%
513 lần - 3.3%
523 lần - 3.3%
543 lần - 3.3%
561 lần - 1.1%
571 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
592 lần - 2.2%
623 lần - 3.3%
631 lần - 1.1%
653 lần - 3.3%
661 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
681 lần - 1.1%
711 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
772 lần - 2.2%
782 lần - 2.2%
792 lần - 2.2%
822 lần - 2.2%
832 lần - 2.2%
861 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
922 lần - 2.2%
931 lần - 1.1%
941 lần - 1.1%
992 lần - 2.2%