Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Quảng Ngãi
Số Tần suất
013 lần - 3.3%
021 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
042 lần - 2.2%
051 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
152 lần - 2.2%
161 lần - 1.1%
181 lần - 1.1%
192 lần - 2.2%
201 lần - 1.1%
212 lần - 2.2%
221 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
293 lần - 3.3%
301 lần - 1.1%
311 lần - 1.1%
342 lần - 2.2%
361 lần - 1.1%
384 lần - 4.4%
401 lần - 1.1%
461 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
482 lần - 2.2%
511 lần - 1.1%
522 lần - 2.2%
541 lần - 1.1%
552 lần - 2.2%
561 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
591 lần - 1.1%
603 lần - 3.3%
611 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
662 lần - 2.2%
691 lần - 1.1%
712 lần - 2.2%
721 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
742 lần - 2.2%
752 lần - 2.2%
771 lần - 1.1%
782 lần - 2.2%
792 lần - 2.2%
801 lần - 1.1%
811 lần - 1.1%
823 lần - 3.3%
831 lần - 1.1%
842 lần - 2.2%
873 lần - 3.3%
893 lần - 3.3%
931 lần - 1.1%
951 lần - 1.1%
981 lần - 1.1%