Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Quảng Ngãi
Số Tần suất
002 lần - 2.2%
021 lần - 1.1%
043 lần - 3.3%
062 lần - 2.2%
071 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
112 lần - 2.2%
121 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
181 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
213 lần - 3.3%
221 lần - 1.1%
242 lần - 2.2%
254 lần - 4.4%
261 lần - 1.1%
272 lần - 2.2%
281 lần - 1.1%
291 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
381 lần - 1.1%
401 lần - 1.1%
412 lần - 2.2%
421 lần - 1.1%
432 lần - 2.2%
451 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
491 lần - 1.1%
501 lần - 1.1%
512 lần - 2.2%
532 lần - 2.2%
542 lần - 2.2%
551 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
622 lần - 2.2%
642 lần - 2.2%
652 lần - 2.2%
662 lần - 2.2%
673 lần - 3.3%
691 lần - 1.1%
702 lần - 2.2%
742 lần - 2.2%
771 lần - 1.1%
792 lần - 2.2%
801 lần - 1.1%
811 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
873 lần - 3.3%
881 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
932 lần - 2.2%
942 lần - 2.2%
951 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%
993 lần - 3.3%