Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Quảng Nam
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
011 lần - 1.1%
021 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
054 lần - 4.4%
061 lần - 1.1%
083 lần - 3.3%
092 lần - 2.2%
103 lần - 3.3%
111 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
132 lần - 2.2%
192 lần - 2.2%
211 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
233 lần - 3.3%
242 lần - 2.2%
262 lần - 2.2%
291 lần - 1.1%
313 lần - 3.3%
331 lần - 1.1%
361 lần - 1.1%
371 lần - 1.1%
381 lần - 1.1%
411 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
432 lần - 2.2%
441 lần - 1.1%
462 lần - 2.2%
481 lần - 1.1%
492 lần - 2.2%
542 lần - 2.2%
561 lần - 1.1%
571 lần - 1.1%
582 lần - 2.2%
591 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
622 lần - 2.2%
631 lần - 1.1%
641 lần - 1.1%
651 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
681 lần - 1.1%
701 lần - 1.1%
711 lần - 1.1%
722 lần - 2.2%
731 lần - 1.1%
742 lần - 2.2%
773 lần - 3.3%
781 lần - 1.1%
791 lần - 1.1%
811 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
864 lần - 4.4%
882 lần - 2.2%
901 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
952 lần - 2.2%