Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Quảng Nam
Số Tần suất
041 lần - 1.1%
061 lần - 1.1%
081 lần - 1.1%
092 lần - 2.2%
101 lần - 1.1%
112 lần - 2.2%
121 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
192 lần - 2.2%
211 lần - 1.1%
223 lần - 3.3%
242 lần - 2.2%
251 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
341 lần - 1.1%
361 lần - 1.1%
371 lần - 1.1%
382 lần - 2.2%
391 lần - 1.1%
412 lần - 2.2%
422 lần - 2.2%
433 lần - 3.3%
441 lần - 1.1%
451 lần - 1.1%
461 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
481 lần - 1.1%
501 lần - 1.1%
531 lần - 1.1%
541 lần - 1.1%
553 lần - 3.3%
562 lần - 2.2%
571 lần - 1.1%
602 lần - 2.2%
622 lần - 2.2%
632 lần - 2.2%
643 lần - 3.3%
671 lần - 1.1%
681 lần - 1.1%
693 lần - 3.3%
741 lần - 1.1%
753 lần - 3.3%
761 lần - 1.1%
791 lần - 1.1%
802 lần - 2.2%
811 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
871 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
921 lần - 1.1%
933 lần - 3.3%
943 lần - 3.3%
951 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%
981 lần - 1.1%
992 lần - 2.2%