Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Quảng Bình
Số Tần suất
011 lần - 1.1%
021 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
051 lần - 1.1%
062 lần - 2.2%
072 lần - 2.2%
091 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
151 lần - 1.1%
171 lần - 1.1%
193 lần - 3.3%
201 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
272 lần - 2.2%
301 lần - 1.1%
312 lần - 2.2%
321 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
361 lần - 1.1%
382 lần - 2.2%
412 lần - 2.2%
423 lần - 3.3%
441 lần - 1.1%
501 lần - 1.1%
512 lần - 2.2%
521 lần - 1.1%
531 lần - 1.1%
541 lần - 1.1%
553 lần - 3.3%
591 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
622 lần - 2.2%
641 lần - 1.1%
651 lần - 1.1%
662 lần - 2.2%
672 lần - 2.2%
691 lần - 1.1%
702 lần - 2.2%
712 lần - 2.2%
723 lần - 3.3%
731 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
751 lần - 1.1%
771 lần - 1.1%
793 lần - 3.3%
811 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
843 lần - 3.3%
851 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
872 lần - 2.2%
891 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
921 lần - 1.1%
931 lần - 1.1%
951 lần - 1.1%
972 lần - 2.2%
991 lần - 1.1%