Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Phú Yên
Số Tần suất
003 lần - 3.3%
011 lần - 1.1%
022 lần - 2.2%
031 lần - 1.1%
042 lần - 2.2%
051 lần - 1.1%
073 lần - 3.3%
081 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
122 lần - 2.2%
141 lần - 1.1%
152 lần - 2.2%
192 lần - 2.2%
201 lần - 1.1%
242 lần - 2.2%
251 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
311 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
361 lần - 1.1%
372 lần - 2.2%
382 lần - 2.2%
402 lần - 2.2%
412 lần - 2.2%
421 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
451 lần - 1.1%
461 lần - 1.1%
481 lần - 1.1%
501 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
531 lần - 1.1%
541 lần - 1.1%
552 lần - 2.2%
561 lần - 1.1%
571 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
612 lần - 2.2%
641 lần - 1.1%
651 lần - 1.1%
662 lần - 2.2%
722 lần - 2.2%
771 lần - 1.1%
784 lần - 4.4%
792 lần - 2.2%
801 lần - 1.1%
811 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
842 lần - 2.2%
853 lần - 3.3%
872 lần - 2.2%
901 lần - 1.1%
912 lần - 2.2%
931 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%
983 lần - 3.3%
992 lần - 2.2%