Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Phú Yên
Số Tần suất
011 lần - 1.1%
051 lần - 1.1%
083 lần - 3.3%
093 lần - 3.3%
101 lần - 1.1%
133 lần - 3.3%
141 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
181 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
213 lần - 3.3%
221 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
262 lần - 2.2%
271 lần - 1.1%
291 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
311 lần - 1.1%
321 lần - 1.1%
342 lần - 2.2%
362 lần - 2.2%
371 lần - 1.1%
382 lần - 2.2%
411 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
462 lần - 2.2%
471 lần - 1.1%
482 lần - 2.2%
492 lần - 2.2%
501 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
521 lần - 1.1%
532 lần - 2.2%
541 lần - 1.1%
551 lần - 1.1%
591 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
642 lần - 2.2%
651 lần - 1.1%
661 lần - 1.1%
672 lần - 2.2%
681 lần - 1.1%
691 lần - 1.1%
711 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
751 lần - 1.1%
763 lần - 3.3%
772 lần - 2.2%
781 lần - 1.1%
791 lần - 1.1%
824 lần - 4.4%
831 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
921 lần - 1.1%
951 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%
995 lần - 5.6%