Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Ninh Thuận
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
011 lần - 1.1%
021 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
051 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
102 lần - 2.2%
111 lần - 1.1%
132 lần - 2.2%
143 lần - 3.3%
153 lần - 3.3%
221 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
253 lần - 3.3%
271 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
302 lần - 2.2%
321 lần - 1.1%
335 lần - 5.6%
361 lần - 1.1%
371 lần - 1.1%
391 lần - 1.1%
401 lần - 1.1%
462 lần - 2.2%
471 lần - 1.1%
481 lần - 1.1%
501 lần - 1.1%
513 lần - 3.3%
531 lần - 1.1%
542 lần - 2.2%
551 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
592 lần - 2.2%
601 lần - 1.1%
623 lần - 3.3%
632 lần - 2.2%
642 lần - 2.2%
651 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
681 lần - 1.1%
702 lần - 2.2%
741 lần - 1.1%
752 lần - 2.2%
772 lần - 2.2%
791 lần - 1.1%
801 lần - 1.1%
811 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
833 lần - 3.3%
841 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
862 lần - 2.2%
872 lần - 2.2%
921 lần - 1.1%
931 lần - 1.1%
941 lần - 1.1%
983 lần - 3.3%