Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Ninh Thuận
Số Tần suất
011 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
054 lần - 4.4%
081 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
142 lần - 2.2%
161 lần - 1.1%
172 lần - 2.2%
221 lần - 1.1%
233 lần - 3.3%
251 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
293 lần - 3.3%
301 lần - 1.1%
311 lần - 1.1%
342 lần - 2.2%
351 lần - 1.1%
372 lần - 2.2%
382 lần - 2.2%
392 lần - 2.2%
401 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
481 lần - 1.1%
501 lần - 1.1%
523 lần - 3.3%
551 lần - 1.1%
562 lần - 2.2%
571 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
591 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
642 lần - 2.2%
651 lần - 1.1%
661 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
691 lần - 1.1%
704 lần - 4.4%
711 lần - 1.1%
723 lần - 3.3%
732 lần - 2.2%
751 lần - 1.1%
772 lần - 2.2%
811 lần - 1.1%
833 lần - 3.3%
842 lần - 2.2%
851 lần - 1.1%
872 lần - 2.2%
881 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
931 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%
981 lần - 1.1%
991 lần - 1.1%