Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Ninh Thuận
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
011 lần - 1.1%
033 lần - 3.3%
041 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
092 lần - 2.2%
104 lần - 4.4%
111 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
171 lần - 1.1%
182 lần - 2.2%
202 lần - 2.2%
213 lần - 3.3%
222 lần - 2.2%
272 lần - 2.2%
291 lần - 1.1%
312 lần - 2.2%
332 lần - 2.2%
341 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
361 lần - 1.1%
381 lần - 1.1%
391 lần - 1.1%
401 lần - 1.1%
412 lần - 2.2%
432 lần - 2.2%
452 lần - 2.2%
471 lần - 1.1%
481 lần - 1.1%
492 lần - 2.2%
501 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
522 lần - 2.2%
531 lần - 1.1%
541 lần - 1.1%
562 lần - 2.2%
571 lần - 1.1%
582 lần - 2.2%
601 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
643 lần - 3.3%
651 lần - 1.1%
672 lần - 2.2%
771 lần - 1.1%
784 lần - 4.4%
811 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
862 lần - 2.2%
891 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
942 lần - 2.2%
961 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%
982 lần - 2.2%
991 lần - 1.1%