Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Ninh Thuận
Số Tần suất
011 lần - 1.1%
042 lần - 2.2%
053 lần - 3.3%
061 lần - 1.1%
072 lần - 2.2%
101 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
151 lần - 1.1%
171 lần - 1.1%
193 lần - 3.3%
243 lần - 3.3%
252 lần - 2.2%
262 lần - 2.2%
271 lần - 1.1%
311 lần - 1.1%
321 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
341 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
362 lần - 2.2%
411 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
432 lần - 2.2%
451 lần - 1.1%
463 lần - 3.3%
481 lần - 1.1%
491 lần - 1.1%
512 lần - 2.2%
522 lần - 2.2%
531 lần - 1.1%
541 lần - 1.1%
552 lần - 2.2%
571 lần - 1.1%
582 lần - 2.2%
591 lần - 1.1%
612 lần - 2.2%
622 lần - 2.2%
642 lần - 2.2%
652 lần - 2.2%
691 lần - 1.1%
702 lần - 2.2%
713 lần - 3.3%
721 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
752 lần - 2.2%
761 lần - 1.1%
771 lần - 1.1%
782 lần - 2.2%
792 lần - 2.2%
821 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
862 lần - 2.2%
911 lần - 1.1%
921 lần - 1.1%
941 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%
981 lần - 1.1%
991 lần - 1.1%