Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Nam Định
Số Tần suất
002 lần - 1.5%
031 lần - 0.7%
045 lần - 3.7%
052 lần - 1.5%
064 lần - 3%
071 lần - 0.7%
083 lần - 2.2%
102 lần - 1.5%
112 lần - 1.5%
121 lần - 0.7%
134 lần - 3%
142 lần - 1.5%
151 lần - 0.7%
161 lần - 0.7%
171 lần - 0.7%
192 lần - 1.5%
201 lần - 0.7%
211 lần - 0.7%
221 lần - 0.7%
241 lần - 0.7%
253 lần - 2.2%
262 lần - 1.5%
271 lần - 0.7%
281 lần - 0.7%
291 lần - 0.7%
302 lần - 1.5%
322 lần - 1.5%
341 lần - 0.7%
351 lần - 0.7%
372 lần - 1.5%
382 lần - 1.5%
393 lần - 2.2%
402 lần - 1.5%
411 lần - 0.7%
442 lần - 1.5%
451 lần - 0.7%
473 lần - 2.2%
481 lần - 0.7%
492 lần - 1.5%
502 lần - 1.5%
514 lần - 3%
524 lần - 3%
532 lần - 1.5%
541 lần - 0.7%
551 lần - 0.7%
561 lần - 0.7%
572 lần - 1.5%
581 lần - 0.7%
591 lần - 0.7%
601 lần - 0.7%
611 lần - 0.7%
632 lần - 1.5%
652 lần - 1.5%
682 lần - 1.5%
701 lần - 0.7%
733 lần - 2.2%
752 lần - 1.5%
761 lần - 0.7%
773 lần - 2.2%
781 lần - 0.7%
802 lần - 1.5%
811 lần - 0.7%
822 lần - 1.5%
842 lần - 1.5%
851 lần - 0.7%
862 lần - 1.5%
872 lần - 1.5%
881 lần - 0.7%
902 lần - 1.5%
911 lần - 0.7%
931 lần - 0.7%
943 lần - 2.2%
963 lần - 2.2%
981 lần - 0.7%
992 lần - 1.5%