Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Nam Định
Số Tần suất
002 lần - 1.5%
021 lần - 0.7%
041 lần - 0.7%
051 lần - 0.7%
071 lần - 0.7%
082 lần - 1.5%
093 lần - 2.2%
102 lần - 1.5%
112 lần - 1.5%
132 lần - 1.5%
142 lần - 1.5%
153 lần - 2.2%
171 lần - 0.7%
183 lần - 2.2%
191 lần - 0.7%
211 lần - 0.7%
222 lần - 1.5%
231 lần - 0.7%
244 lần - 3%
251 lần - 0.7%
263 lần - 2.2%
301 lần - 0.7%
313 lần - 2.2%
321 lần - 0.7%
331 lần - 0.7%
343 lần - 2.2%
352 lần - 1.5%
361 lần - 0.7%
383 lần - 2.2%
391 lần - 0.7%
401 lần - 0.7%
421 lần - 0.7%
433 lần - 2.2%
442 lần - 1.5%
451 lần - 0.7%
461 lần - 0.7%
487 lần - 5.2%
492 lần - 1.5%
511 lần - 0.7%
522 lần - 1.5%
532 lần - 1.5%
542 lần - 1.5%
553 lần - 2.2%
563 lần - 2.2%
572 lần - 1.5%
582 lần - 1.5%
591 lần - 0.7%
612 lần - 1.5%
631 lần - 0.7%
642 lần - 1.5%
651 lần - 0.7%
664 lần - 3%
673 lần - 2.2%
682 lần - 1.5%
691 lần - 0.7%
702 lần - 1.5%
711 lần - 0.7%
736 lần - 4.4%
741 lần - 0.7%
751 lần - 0.7%
761 lần - 0.7%
771 lần - 0.7%
801 lần - 0.7%
811 lần - 0.7%
831 lần - 0.7%
851 lần - 0.7%
862 lần - 1.5%
891 lần - 0.7%
901 lần - 0.7%
912 lần - 1.5%
922 lần - 1.5%
932 lần - 1.5%
991 lần - 0.7%