Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Nam Định
Số Tần suất
002 lần - 1.5%
012 lần - 1.5%
023 lần - 2.2%
041 lần - 0.7%
052 lần - 1.5%
061 lần - 0.7%
071 lần - 0.7%
082 lần - 1.5%
092 lần - 1.5%
101 lần - 0.7%
111 lần - 0.7%
134 lần - 3%
151 lần - 0.7%
162 lần - 1.5%
182 lần - 1.5%
192 lần - 1.5%
203 lần - 2.2%
211 lần - 0.7%
231 lần - 0.7%
252 lần - 1.5%
271 lần - 0.7%
281 lần - 0.7%
293 lần - 2.2%
301 lần - 0.7%
311 lần - 0.7%
324 lần - 3%
333 lần - 2.2%
343 lần - 2.2%
362 lần - 1.5%
382 lần - 1.5%
394 lần - 3%
402 lần - 1.5%
411 lần - 0.7%
422 lần - 1.5%
432 lần - 1.5%
451 lần - 0.7%
493 lần - 2.2%
513 lần - 2.2%
521 lần - 0.7%
532 lần - 1.5%
544 lần - 3%
551 lần - 0.7%
572 lần - 1.5%
582 lần - 1.5%
592 lần - 1.5%
603 lần - 2.2%
611 lần - 0.7%
623 lần - 2.2%
631 lần - 0.7%
641 lần - 0.7%
652 lần - 1.5%
664 lần - 3%
671 lần - 0.7%
691 lần - 0.7%
702 lần - 1.5%
722 lần - 1.5%
732 lần - 1.5%
752 lần - 1.5%
772 lần - 1.5%
783 lần - 2.2%
791 lần - 0.7%
802 lần - 1.5%
822 lần - 1.5%
841 lần - 0.7%
851 lần - 0.7%
861 lần - 0.7%
871 lần - 0.7%
891 lần - 0.7%
912 lần - 1.5%
951 lần - 0.7%
961 lần - 0.7%
981 lần - 0.7%
991 lần - 0.7%