Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Long An
Số Tần suất
021 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
042 lần - 2.2%
073 lần - 3.3%
081 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
171 lần - 1.1%
181 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
201 lần - 1.1%
232 lần - 2.2%
241 lần - 1.1%
292 lần - 2.2%
301 lần - 1.1%
322 lần - 2.2%
362 lần - 2.2%
371 lần - 1.1%
382 lần - 2.2%
391 lần - 1.1%
402 lần - 2.2%
444 lần - 4.4%
473 lần - 3.3%
482 lần - 2.2%
491 lần - 1.1%
502 lần - 2.2%
511 lần - 1.1%
541 lần - 1.1%
571 lần - 1.1%
602 lần - 2.2%
611 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
661 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
683 lần - 3.3%
691 lần - 1.1%
712 lần - 2.2%
721 lần - 1.1%
743 lần - 3.3%
751 lần - 1.1%
761 lần - 1.1%
782 lần - 2.2%
811 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
842 lần - 2.2%
854 lần - 4.4%
861 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
902 lần - 2.2%
932 lần - 2.2%
941 lần - 1.1%
951 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%
983 lần - 3.3%
992 lần - 2.2%