Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Long An
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
021 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
042 lần - 2.2%
052 lần - 2.2%
062 lần - 2.2%
083 lần - 3.3%
101 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
165 lần - 5.6%
172 lần - 2.2%
181 lần - 1.1%
202 lần - 2.2%
211 lần - 1.1%
242 lần - 2.2%
262 lần - 2.2%
271 lần - 1.1%
291 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
311 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
352 lần - 2.2%
361 lần - 1.1%
383 lần - 3.3%
411 lần - 1.1%
432 lần - 2.2%
443 lần - 3.3%
451 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
481 lần - 1.1%
491 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
531 lần - 1.1%
542 lần - 2.2%
561 lần - 1.1%
571 lần - 1.1%
592 lần - 2.2%
621 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
652 lần - 2.2%
671 lần - 1.1%
711 lần - 1.1%
732 lần - 2.2%
762 lần - 2.2%
773 lần - 3.3%
791 lần - 1.1%
802 lần - 2.2%
831 lần - 1.1%
852 lần - 2.2%
861 lần - 1.1%
871 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
932 lần - 2.2%
942 lần - 2.2%
951 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%
972 lần - 2.2%
981 lần - 1.1%
991 lần - 1.1%