Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Long An
Số Tần suất
031 lần - 1.1%
042 lần - 2.2%
061 lần - 1.1%
072 lần - 2.2%
091 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
122 lần - 2.2%
131 lần - 1.1%
142 lần - 2.2%
151 lần - 1.1%
163 lần - 3.3%
171 lần - 1.1%
181 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
291 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
311 lần - 1.1%
321 lần - 1.1%
342 lần - 2.2%
351 lần - 1.1%
371 lần - 1.1%
381 lần - 1.1%
392 lần - 2.2%
403 lần - 3.3%
421 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
462 lần - 2.2%
471 lần - 1.1%
483 lần - 3.3%
502 lần - 2.2%
522 lần - 2.2%
532 lần - 2.2%
541 lần - 1.1%
552 lần - 2.2%
571 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
602 lần - 2.2%
611 lần - 1.1%
651 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
681 lần - 1.1%
691 lần - 1.1%
701 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
751 lần - 1.1%
774 lần - 4.4%
791 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
842 lần - 2.2%
851 lần - 1.1%
871 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
912 lần - 2.2%
921 lần - 1.1%
932 lần - 2.2%
943 lần - 3.3%
962 lần - 2.2%
991 lần - 1.1%