Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hậu Giang
Số Tần suất
002 lần - 2.2%
021 lần - 1.1%
032 lần - 2.2%
061 lần - 1.1%
081 lần - 1.1%
102 lần - 2.2%
123 lần - 3.3%
131 lần - 1.1%
162 lần - 2.2%
171 lần - 1.1%
192 lần - 2.2%
201 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
252 lần - 2.2%
264 lần - 4.4%
272 lần - 2.2%
342 lần - 2.2%
352 lần - 2.2%
362 lần - 2.2%
372 lần - 2.2%
381 lần - 1.1%
392 lần - 2.2%
402 lần - 2.2%
411 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
462 lần - 2.2%
471 lần - 1.1%
502 lần - 2.2%
512 lần - 2.2%
522 lần - 2.2%
542 lần - 2.2%
552 lần - 2.2%
571 lần - 1.1%
583 lần - 3.3%
593 lần - 3.3%
611 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
641 lần - 1.1%
673 lần - 3.3%
691 lần - 1.1%
701 lần - 1.1%
711 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
771 lần - 1.1%
791 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
871 lần - 1.1%
882 lần - 2.2%
901 lần - 1.1%
932 lần - 2.2%
941 lần - 1.1%
981 lần - 1.1%
991 lần - 1.1%