Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hậu Giang
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
014 lần - 4.4%
022 lần - 2.2%
031 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
051 lần - 1.1%
062 lần - 2.2%
071 lần - 1.1%
082 lần - 2.2%
091 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
113 lần - 3.3%
121 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
151 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
171 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
313 lần - 3.3%
321 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
353 lần - 3.3%
402 lần - 2.2%
411 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
513 lần - 3.3%
521 lần - 1.1%
531 lần - 1.1%
542 lần - 2.2%
551 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
583 lần - 3.3%
601 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
651 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
685 lần - 5.6%
701 lần - 1.1%
722 lần - 2.2%
731 lần - 1.1%
761 lần - 1.1%
771 lần - 1.1%
791 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
832 lần - 2.2%
861 lần - 1.1%
872 lần - 2.2%
902 lần - 2.2%
932 lần - 2.2%
972 lần - 2.2%
984 lần - 4.4%
991 lần - 1.1%