Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hậu Giang
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
072 lần - 2.2%
081 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
103 lần - 3.3%
111 lần - 1.1%
132 lần - 2.2%
142 lần - 2.2%
152 lần - 2.2%
161 lần - 1.1%
182 lần - 2.2%
191 lần - 1.1%
232 lần - 2.2%
241 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
272 lần - 2.2%
311 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
341 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
371 lần - 1.1%
401 lần - 1.1%
411 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
442 lần - 2.2%
452 lần - 2.2%
461 lần - 1.1%
481 lần - 1.1%
501 lần - 1.1%
512 lần - 2.2%
531 lần - 1.1%
555 lần - 5.6%
561 lần - 1.1%
571 lần - 1.1%
602 lần - 2.2%
613 lần - 3.3%
631 lần - 1.1%
643 lần - 3.3%
681 lần - 1.1%
711 lần - 1.1%
723 lần - 3.3%
731 lần - 1.1%
761 lần - 1.1%
783 lần - 3.3%
791 lần - 1.1%
812 lần - 2.2%
821 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
893 lần - 3.3%
902 lần - 2.2%
912 lần - 2.2%
941 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%
973 lần - 3.3%
982 lần - 2.2%
991 lần - 1.1%