Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hải Phòng
Số Tần suất
002 lần - 1.5%
012 lần - 1.5%
023 lần - 2.2%
052 lần - 1.5%
061 lần - 0.7%
081 lần - 0.7%
094 lần - 3%
101 lần - 0.7%
113 lần - 2.2%
131 lần - 0.7%
141 lần - 0.7%
151 lần - 0.7%
161 lần - 0.7%
173 lần - 2.2%
181 lần - 0.7%
191 lần - 0.7%
203 lần - 2.2%
211 lần - 0.7%
231 lần - 0.7%
242 lần - 1.5%
262 lần - 1.5%
272 lần - 1.5%
282 lần - 1.5%
292 lần - 1.5%
301 lần - 0.7%
314 lần - 3%
324 lần - 3%
331 lần - 0.7%
352 lần - 1.5%
362 lần - 1.5%
383 lần - 2.2%
392 lần - 1.5%
401 lần - 0.7%
423 lần - 2.2%
441 lần - 0.7%
461 lần - 0.7%
471 lần - 0.7%
481 lần - 0.7%
492 lần - 1.5%
501 lần - 0.7%
521 lần - 0.7%
532 lần - 1.5%
541 lần - 0.7%
551 lần - 0.7%
582 lần - 1.5%
592 lần - 1.5%
622 lần - 1.5%
633 lần - 2.2%
642 lần - 1.5%
661 lần - 0.7%
671 lần - 0.7%
683 lần - 2.2%
691 lần - 0.7%
701 lần - 0.7%
712 lần - 1.5%
721 lần - 0.7%
732 lần - 1.5%
741 lần - 0.7%
751 lần - 0.7%
762 lần - 1.5%
781 lần - 0.7%
803 lần - 2.2%
811 lần - 0.7%
822 lần - 1.5%
832 lần - 1.5%
842 lần - 1.5%
851 lần - 0.7%
862 lần - 1.5%
872 lần - 1.5%
881 lần - 0.7%
891 lần - 0.7%
901 lần - 0.7%
911 lần - 0.7%
921 lần - 0.7%
931 lần - 0.7%
951 lần - 0.7%
961 lần - 0.7%
972 lần - 1.5%
982 lần - 1.5%
992 lần - 1.5%