Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hải Phòng
Số Tần suất
001 lần - 0.7%
021 lần - 0.7%
052 lần - 1.5%
063 lần - 2.2%
071 lần - 0.7%
081 lần - 0.7%
092 lần - 1.5%
111 lần - 0.7%
121 lần - 0.7%
132 lần - 1.5%
142 lần - 1.5%
152 lần - 1.5%
162 lần - 1.5%
172 lần - 1.5%
181 lần - 0.7%
191 lần - 0.7%
202 lần - 1.5%
212 lần - 1.5%
242 lần - 1.5%
251 lần - 0.7%
271 lần - 0.7%
282 lần - 1.5%
291 lần - 0.7%
302 lần - 1.5%
312 lần - 1.5%
331 lần - 0.7%
344 lần - 3%
353 lần - 2.2%
361 lần - 0.7%
371 lần - 0.7%
382 lần - 1.5%
391 lần - 0.7%
401 lần - 0.7%
412 lần - 1.5%
421 lần - 0.7%
452 lần - 1.5%
472 lần - 1.5%
483 lần - 2.2%
491 lần - 0.7%
502 lần - 1.5%
531 lần - 0.7%
541 lần - 0.7%
551 lần - 0.7%
561 lần - 0.7%
573 lần - 2.2%
583 lần - 2.2%
591 lần - 0.7%
612 lần - 1.5%
632 lần - 1.5%
642 lần - 1.5%
652 lần - 1.5%
661 lần - 0.7%
672 lần - 1.5%
682 lần - 1.5%
692 lần - 1.5%
702 lần - 1.5%
712 lần - 1.5%
722 lần - 1.5%
751 lần - 0.7%
762 lần - 1.5%
812 lần - 1.5%
823 lần - 2.2%
832 lần - 1.5%
852 lần - 1.5%
863 lần - 2.2%
871 lần - 0.7%
881 lần - 0.7%
892 lần - 1.5%
902 lần - 1.5%
912 lần - 1.5%
923 lần - 2.2%
934 lần - 3%
943 lần - 2.2%
981 lần - 0.7%
992 lần - 1.5%