Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hải Phòng
Số Tần suất
005 lần - 3.7%
014 lần - 3%
022 lần - 1.5%
042 lần - 1.5%
051 lần - 0.7%
071 lần - 0.7%
102 lần - 1.5%
123 lần - 2.2%
132 lần - 1.5%
141 lần - 0.7%
152 lần - 1.5%
161 lần - 0.7%
171 lần - 0.7%
182 lần - 1.5%
192 lần - 1.5%
222 lần - 1.5%
232 lần - 1.5%
241 lần - 0.7%
251 lần - 0.7%
262 lần - 1.5%
272 lần - 1.5%
281 lần - 0.7%
301 lần - 0.7%
322 lần - 1.5%
333 lần - 2.2%
341 lần - 0.7%
353 lần - 2.2%
361 lần - 0.7%
371 lần - 0.7%
382 lần - 1.5%
391 lần - 0.7%
401 lần - 0.7%
411 lần - 0.7%
423 lần - 2.2%
431 lần - 0.7%
442 lần - 1.5%
451 lần - 0.7%
461 lần - 0.7%
471 lần - 0.7%
482 lần - 1.5%
491 lần - 0.7%
502 lần - 1.5%
512 lần - 1.5%
521 lần - 0.7%
542 lần - 1.5%
552 lần - 1.5%
561 lần - 0.7%
572 lần - 1.5%
591 lần - 0.7%
611 lần - 0.7%
621 lần - 0.7%
633 lần - 2.2%
651 lần - 0.7%
662 lần - 1.5%
671 lần - 0.7%
681 lần - 0.7%
691 lần - 0.7%
703 lần - 2.2%
713 lần - 2.2%
722 lần - 1.5%
741 lần - 0.7%
754 lần - 3%
763 lần - 2.2%
791 lần - 0.7%
801 lần - 0.7%
811 lần - 0.7%
821 lần - 0.7%
831 lần - 0.7%
842 lần - 1.5%
852 lần - 1.5%
861 lần - 0.7%
883 lần - 2.2%
892 lần - 1.5%
911 lần - 0.7%
922 lần - 1.5%
931 lần - 0.7%
951 lần - 0.7%
961 lần - 0.7%
981 lần - 0.7%
992 lần - 1.5%