Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hải Phòng
Số Tần suất
004 lần - 3%
011 lần - 0.7%
021 lần - 0.7%
031 lần - 0.7%
041 lần - 0.7%
063 lần - 2.2%
072 lần - 1.5%
092 lần - 1.5%
101 lần - 0.7%
112 lần - 1.5%
121 lần - 0.7%
141 lần - 0.7%
153 lần - 2.2%
161 lần - 0.7%
172 lần - 1.5%
184 lần - 3%
191 lần - 0.7%
202 lần - 1.5%
211 lần - 0.7%
221 lần - 0.7%
241 lần - 0.7%
251 lần - 0.7%
263 lần - 2.2%
282 lần - 1.5%
322 lần - 1.5%
331 lần - 0.7%
341 lần - 0.7%
351 lần - 0.7%
362 lần - 1.5%
381 lần - 0.7%
402 lần - 1.5%
416 lần - 4.4%
423 lần - 2.2%
433 lần - 2.2%
442 lần - 1.5%
473 lần - 2.2%
493 lần - 2.2%
501 lần - 0.7%
511 lần - 0.7%
531 lần - 0.7%
542 lần - 1.5%
552 lần - 1.5%
562 lần - 1.5%
571 lần - 0.7%
601 lần - 0.7%
611 lần - 0.7%
621 lần - 0.7%
631 lần - 0.7%
641 lần - 0.7%
652 lần - 1.5%
661 lần - 0.7%
671 lần - 0.7%
682 lần - 1.5%
691 lần - 0.7%
701 lần - 0.7%
721 lần - 0.7%
733 lần - 2.2%
742 lần - 1.5%
752 lần - 1.5%
761 lần - 0.7%
773 lần - 2.2%
781 lần - 0.7%
792 lần - 1.5%
802 lần - 1.5%
821 lần - 0.7%
832 lần - 1.5%
843 lần - 2.2%
852 lần - 1.5%
863 lần - 2.2%
871 lần - 0.7%
883 lần - 2.2%
901 lần - 0.7%
922 lần - 1.5%
971 lần - 0.7%
994 lần - 3%