Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hà Nội
Số Tần suất
003 lần - 2.2%
012 lần - 1.5%
025 lần - 3.7%
033 lần - 2.2%
041 lần - 0.7%
051 lần - 0.7%
064 lần - 3%
074 lần - 3%
081 lần - 0.7%
091 lần - 0.7%
103 lần - 2.2%
111 lần - 0.7%
123 lần - 2.2%
133 lần - 2.2%
141 lần - 0.7%
161 lần - 0.7%
171 lần - 0.7%
182 lần - 1.5%
191 lần - 0.7%
203 lần - 2.2%
211 lần - 0.7%
222 lần - 1.5%
231 lần - 0.7%
242 lần - 1.5%
261 lần - 0.7%
272 lần - 1.5%
311 lần - 0.7%
341 lần - 0.7%
362 lần - 1.5%
371 lần - 0.7%
381 lần - 0.7%
391 lần - 0.7%
401 lần - 0.7%
411 lần - 0.7%
431 lần - 0.7%
454 lần - 3%
462 lần - 1.5%
472 lần - 1.5%
481 lần - 0.7%
491 lần - 0.7%
501 lần - 0.7%
511 lần - 0.7%
522 lần - 1.5%
531 lần - 0.7%
542 lần - 1.5%
561 lần - 0.7%
571 lần - 0.7%
591 lần - 0.7%
601 lần - 0.7%
611 lần - 0.7%
621 lần - 0.7%
632 lần - 1.5%
643 lần - 2.2%
652 lần - 1.5%
681 lần - 0.7%
691 lần - 0.7%
711 lần - 0.7%
723 lần - 2.2%
732 lần - 1.5%
763 lần - 2.2%
772 lần - 1.5%
791 lần - 0.7%
801 lần - 0.7%
811 lần - 0.7%
831 lần - 0.7%
841 lần - 0.7%
854 lần - 3%
864 lần - 3%
871 lần - 0.7%
901 lần - 0.7%
912 lần - 1.5%
921 lần - 0.7%
932 lần - 1.5%
951 lần - 0.7%
963 lần - 2.2%
972 lần - 1.5%
981 lần - 0.7%
992 lần - 1.5%