Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hà Nội
Số Tần suất
011 lần - 0.7%
021 lần - 0.7%
031 lần - 0.7%
051 lần - 0.7%
063 lần - 2.2%
071 lần - 0.7%
081 lần - 0.7%
091 lần - 0.7%
102 lần - 1.5%
122 lần - 1.5%
132 lần - 1.5%
141 lần - 0.7%
151 lần - 0.7%
162 lần - 1.5%
174 lần - 3%
182 lần - 1.5%
191 lần - 0.7%
205 lần - 3.7%
221 lần - 0.7%
231 lần - 0.7%
242 lần - 1.5%
251 lần - 0.7%
271 lần - 0.7%
281 lần - 0.7%
291 lần - 0.7%
302 lần - 1.5%
321 lần - 0.7%
343 lần - 2.2%
352 lần - 1.5%
361 lần - 0.7%
392 lần - 1.5%
403 lần - 2.2%
421 lần - 0.7%
452 lần - 1.5%
463 lần - 2.2%
471 lần - 0.7%
493 lần - 2.2%
502 lần - 1.5%
512 lần - 1.5%
522 lần - 1.5%
531 lần - 0.7%
542 lần - 1.5%
561 lần - 0.7%
593 lần - 2.2%
601 lần - 0.7%
614 lần - 3%
621 lần - 0.7%
631 lần - 0.7%
641 lần - 0.7%
651 lần - 0.7%
662 lần - 1.5%
672 lần - 1.5%
681 lần - 0.7%
701 lần - 0.7%
732 lần - 1.5%
762 lần - 1.5%
771 lần - 0.7%
782 lần - 1.5%
791 lần - 0.7%
801 lần - 0.7%
812 lần - 1.5%
824 lần - 3%
834 lần - 3%
842 lần - 1.5%
851 lần - 0.7%
863 lần - 2.2%
871 lần - 0.7%
894 lần - 3%
902 lần - 1.5%
911 lần - 0.7%
922 lần - 1.5%
933 lần - 2.2%
951 lần - 0.7%
961 lần - 0.7%
971 lần - 0.7%
992 lần - 1.5%