Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Hà Nội
Số Tần suất
011 lần - 0.9%
021 lần - 0.9%
032 lần - 1.9%
042 lần - 1.9%
051 lần - 0.9%
061 lần - 0.9%
071 lần - 0.9%
091 lần - 0.9%
113 lần - 2.8%
121 lần - 0.9%
151 lần - 0.9%
162 lần - 1.9%
172 lần - 1.9%
182 lần - 1.9%
192 lần - 1.9%
202 lần - 1.9%
211 lần - 0.9%
221 lần - 0.9%
243 lần - 2.8%
253 lần - 2.8%
261 lần - 0.9%
321 lần - 0.9%
334 lần - 3.7%
342 lần - 1.9%
351 lần - 0.9%
362 lần - 1.9%
391 lần - 0.9%
401 lần - 0.9%
414 lần - 3.7%
433 lần - 2.8%
443 lần - 2.8%
451 lần - 0.9%
462 lần - 1.9%
471 lần - 0.9%
481 lần - 0.9%
493 lần - 2.8%
501 lần - 0.9%
511 lần - 0.9%
522 lần - 1.9%
541 lần - 0.9%
561 lần - 0.9%
571 lần - 0.9%
592 lần - 1.9%
621 lần - 0.9%
631 lần - 0.9%
672 lần - 1.9%
691 lần - 0.9%
731 lần - 0.9%
741 lần - 0.9%
771 lần - 0.9%
794 lần - 3.7%
803 lần - 2.8%
811 lần - 0.9%
832 lần - 1.9%
862 lần - 1.9%
871 lần - 0.9%
881 lần - 0.9%
891 lần - 0.9%
912 lần - 1.9%
931 lần - 0.9%
943 lần - 2.8%
951 lần - 0.9%
962 lần - 1.9%
971 lần - 0.9%
981 lần - 0.9%
991 lần - 0.9%