Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Gia Lai
Số Tần suất
011 lần - 1.1%
021 lần - 1.1%
032 lần - 2.2%
041 lần - 1.1%
061 lần - 1.1%
072 lần - 2.2%
091 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
153 lần - 3.3%
162 lần - 2.2%
171 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
222 lần - 2.2%
231 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
292 lần - 2.2%
301 lần - 1.1%
311 lần - 1.1%
322 lần - 2.2%
341 lần - 1.1%
352 lần - 2.2%
361 lần - 1.1%
384 lần - 4.4%
401 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
442 lần - 2.2%
461 lần - 1.1%
472 lần - 2.2%
481 lần - 1.1%
491 lần - 1.1%
501 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
521 lần - 1.1%
532 lần - 2.2%
542 lần - 2.2%
552 lần - 2.2%
561 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
602 lần - 2.2%
621 lần - 1.1%
632 lần - 2.2%
642 lần - 2.2%
661 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
683 lần - 3.3%
691 lần - 1.1%
702 lần - 2.2%
721 lần - 1.1%
761 lần - 1.1%
781 lần - 1.1%
801 lần - 1.1%
862 lần - 2.2%
871 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
921 lần - 1.1%
931 lần - 1.1%
952 lần - 2.2%
982 lần - 2.2%
991 lần - 1.1%