Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Gia Lai
Số Tần suất
011 lần - 1.1%
021 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
042 lần - 2.2%
052 lần - 2.2%
063 lần - 3.3%
071 lần - 1.1%
083 lần - 3.3%
101 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
172 lần - 2.2%
181 lần - 1.1%
192 lần - 2.2%
203 lần - 3.3%
241 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
312 lần - 2.2%
343 lần - 3.3%
362 lần - 2.2%
415 lần - 5.6%
431 lần - 1.1%
451 lần - 1.1%
482 lần - 2.2%
491 lần - 1.1%
501 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
613 lần - 3.3%
621 lần - 1.1%
632 lần - 2.2%
651 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
681 lần - 1.1%
692 lần - 2.2%
701 lần - 1.1%
762 lần - 2.2%
773 lần - 3.3%
781 lần - 1.1%
791 lần - 1.1%
801 lần - 1.1%
814 lần - 4.4%
831 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
852 lần - 2.2%
861 lần - 1.1%
872 lần - 2.2%
891 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
931 lần - 1.1%
953 lần - 3.3%
991 lần - 1.1%