Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Gia Lai
Số Tần suất
021 lần - 1.1%
032 lần - 2.2%
061 lần - 1.1%
081 lần - 1.1%
094 lần - 4.4%
112 lần - 2.2%
124 lần - 4.4%
132 lần - 2.2%
142 lần - 2.2%
151 lần - 1.1%
171 lần - 1.1%
182 lần - 2.2%
191 lần - 1.1%
201 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
291 lần - 1.1%
333 lần - 3.3%
362 lần - 2.2%
371 lần - 1.1%
382 lần - 2.2%
402 lần - 2.2%
411 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
451 lần - 1.1%
483 lần - 3.3%
493 lần - 3.3%
502 lần - 2.2%
513 lần - 3.3%
521 lần - 1.1%
551 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
571 lần - 1.1%
591 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
622 lần - 2.2%
632 lần - 2.2%
654 lần - 4.4%
671 lần - 1.1%
681 lần - 1.1%
692 lần - 2.2%
761 lần - 1.1%
772 lần - 2.2%
791 lần - 1.1%
802 lần - 2.2%
822 lần - 2.2%
871 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
912 lần - 2.2%
942 lần - 2.2%
953 lần - 3.3%
981 lần - 1.1%
991 lần - 1.1%