Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Gia Lai
Số Tần suất
002 lần - 2.2%
012 lần - 2.2%
021 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
052 lần - 2.2%
072 lần - 2.2%
081 lần - 1.1%
092 lần - 2.2%
103 lần - 3.3%
111 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
153 lần - 3.3%
162 lần - 2.2%
172 lần - 2.2%
191 lần - 1.1%
201 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
232 lần - 2.2%
241 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
311 lần - 1.1%
342 lần - 2.2%
351 lần - 1.1%
362 lần - 2.2%
371 lần - 1.1%
382 lần - 2.2%
393 lần - 3.3%
431 lần - 1.1%
442 lần - 2.2%
471 lần - 1.1%
491 lần - 1.1%
502 lần - 2.2%
511 lần - 1.1%
521 lần - 1.1%
541 lần - 1.1%
552 lần - 2.2%
583 lần - 3.3%
602 lần - 2.2%
621 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
652 lần - 2.2%
681 lần - 1.1%
691 lần - 1.1%
711 lần - 1.1%
725 lần - 5.6%
761 lần - 1.1%
781 lần - 1.1%
812 lần - 2.2%
831 lần - 1.1%
842 lần - 2.2%
861 lần - 1.1%
882 lần - 2.2%
902 lần - 2.2%
921 lần - 1.1%
951 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%