Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đồng Tháp
Số Tần suất
002 lần - 2.2%
011 lần - 1.1%
021 lần - 1.1%
032 lần - 2.2%
041 lần - 1.1%
061 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
081 lần - 1.1%
092 lần - 2.2%
122 lần - 2.2%
131 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
162 lần - 2.2%
171 lần - 1.1%
181 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
202 lần - 2.2%
212 lần - 2.2%
222 lần - 2.2%
232 lần - 2.2%
241 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
282 lần - 2.2%
311 lần - 1.1%
333 lần - 3.3%
341 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
391 lần - 1.1%
402 lần - 2.2%
412 lần - 2.2%
421 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
461 lần - 1.1%
482 lần - 2.2%
491 lần - 1.1%
501 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
531 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
591 lần - 1.1%
612 lần - 2.2%
621 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
651 lần - 1.1%
662 lần - 2.2%
672 lần - 2.2%
681 lần - 1.1%
713 lần - 3.3%
721 lần - 1.1%
752 lần - 2.2%
771 lần - 1.1%
781 lần - 1.1%
792 lần - 2.2%
803 lần - 3.3%
841 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
893 lần - 3.3%
912 lần - 2.2%
951 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%
981 lần - 1.1%