Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đồng Tháp
Số Tần suất
012 lần - 2.2%
031 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
051 lần - 1.1%
061 lần - 1.1%
082 lần - 2.2%
093 lần - 3.3%
132 lần - 2.2%
141 lần - 1.1%
172 lần - 2.2%
181 lần - 1.1%
193 lần - 3.3%
203 lần - 3.3%
222 lần - 2.2%
231 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
312 lần - 2.2%
321 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
341 lần - 1.1%
361 lần - 1.1%
372 lần - 2.2%
382 lần - 2.2%
392 lần - 2.2%
402 lần - 2.2%
502 lần - 2.2%
513 lần - 3.3%
523 lần - 3.3%
532 lần - 2.2%
541 lần - 1.1%
552 lần - 2.2%
561 lần - 1.1%
574 lần - 4.4%
601 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
652 lần - 2.2%
701 lần - 1.1%
714 lần - 4.4%
721 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
751 lần - 1.1%
801 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
862 lần - 2.2%
871 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
921 lần - 1.1%
931 lần - 1.1%
952 lần - 2.2%
981 lần - 1.1%