Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đắk Nông
Số Tần suất
011 lần - 1.1%
051 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
083 lần - 3.3%
092 lần - 2.2%
112 lần - 2.2%
132 lần - 2.2%
141 lần - 1.1%
153 lần - 3.3%
192 lần - 2.2%
211 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
291 lần - 1.1%
321 lần - 1.1%
341 lần - 1.1%
352 lần - 2.2%
362 lần - 2.2%
372 lần - 2.2%
401 lần - 1.1%
452 lần - 2.2%
461 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
481 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
521 lần - 1.1%
551 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
583 lần - 3.3%
591 lần - 1.1%
603 lần - 3.3%
621 lần - 1.1%
642 lần - 2.2%
662 lần - 2.2%
682 lần - 2.2%
712 lần - 2.2%
733 lần - 3.3%
754 lần - 4.4%
763 lần - 3.3%
771 lần - 1.1%
792 lần - 2.2%
801 lần - 1.1%
811 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
871 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
932 lần - 2.2%
942 lần - 2.2%
961 lần - 1.1%
983 lần - 3.3%
992 lần - 2.2%