Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đắk Nông
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
042 lần - 2.2%
052 lần - 2.2%
061 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
084 lần - 4.4%
111 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
162 lần - 2.2%
191 lần - 1.1%
202 lần - 2.2%
211 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
232 lần - 2.2%
241 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
282 lần - 2.2%
291 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
322 lần - 2.2%
332 lần - 2.2%
341 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
394 lần - 4.4%
401 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
451 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
482 lần - 2.2%
511 lần - 1.1%
521 lần - 1.1%
542 lần - 2.2%
551 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
622 lần - 2.2%
641 lần - 1.1%
652 lần - 2.2%
691 lần - 1.1%
703 lần - 3.3%
711 lần - 1.1%
722 lần - 2.2%
742 lần - 2.2%
751 lần - 1.1%
801 lần - 1.1%
812 lần - 2.2%
821 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
842 lần - 2.2%
851 lần - 1.1%
862 lần - 2.2%
871 lần - 1.1%
893 lần - 3.3%
902 lần - 2.2%
931 lần - 1.1%
941 lần - 1.1%
952 lần - 2.2%
961 lần - 1.1%
991 lần - 1.1%