Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đắk Nông
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
011 lần - 1.1%
023 lần - 3.3%
031 lần - 1.1%
042 lần - 2.2%
051 lần - 1.1%
061 lần - 1.1%
072 lần - 2.2%
081 lần - 1.1%
132 lần - 2.2%
152 lần - 2.2%
161 lần - 1.1%
181 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
242 lần - 2.2%
251 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
291 lần - 1.1%
312 lần - 2.2%
333 lần - 3.3%
341 lần - 1.1%
361 lần - 1.1%
372 lần - 2.2%
383 lần - 3.3%
391 lần - 1.1%
402 lần - 2.2%
411 lần - 1.1%
442 lần - 2.2%
461 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
491 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
522 lần - 2.2%
531 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
572 lần - 2.2%
602 lần - 2.2%
612 lần - 2.2%
621 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
651 lần - 1.1%
661 lần - 1.1%
691 lần - 1.1%
701 lần - 1.1%
721 lần - 1.1%
732 lần - 2.2%
741 lần - 1.1%
751 lần - 1.1%
763 lần - 3.3%
771 lần - 1.1%
781 lần - 1.1%
801 lần - 1.1%
853 lần - 3.3%
871 lần - 1.1%
882 lần - 2.2%
891 lần - 1.1%
902 lần - 2.2%
911 lần - 1.1%
932 lần - 2.2%
941 lần - 1.1%
991 lần - 1.1%