Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đắk Lắk
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
013 lần - 3.3%
032 lần - 2.2%
044 lần - 4.4%
051 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
184 lần - 4.4%
191 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
273 lần - 3.3%
281 lần - 1.1%
311 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
364 lần - 4.4%
392 lần - 2.2%
401 lần - 1.1%
413 lần - 3.3%
421 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
451 lần - 1.1%
461 lần - 1.1%
472 lần - 2.2%
502 lần - 2.2%
512 lần - 2.2%
521 lần - 1.1%
531 lần - 1.1%
541 lần - 1.1%
591 lần - 1.1%
602 lần - 2.2%
611 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
641 lần - 1.1%
681 lần - 1.1%
692 lần - 2.2%
701 lần - 1.1%
721 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
772 lần - 2.2%
781 lần - 1.1%
822 lần - 2.2%
832 lần - 2.2%
842 lần - 2.2%
851 lần - 1.1%
871 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
892 lần - 2.2%
901 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
922 lần - 2.2%
931 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%
972 lần - 2.2%
981 lần - 1.1%
992 lần - 2.2%