Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đắk Lắk
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
011 lần - 1.1%
024 lần - 4.4%
031 lần - 1.1%
061 lần - 1.1%
082 lần - 2.2%
091 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
181 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
202 lần - 2.2%
211 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
263 lần - 3.3%
273 lần - 3.3%
301 lần - 1.1%
341 lần - 1.1%
372 lần - 2.2%
401 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
453 lần - 3.3%
461 lần - 1.1%
482 lần - 2.2%
511 lần - 1.1%
542 lần - 2.2%
553 lần - 3.3%
562 lần - 2.2%
572 lần - 2.2%
581 lần - 1.1%
602 lần - 2.2%
612 lần - 2.2%
623 lần - 3.3%
702 lần - 2.2%
711 lần - 1.1%
721 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
742 lần - 2.2%
771 lần - 1.1%
781 lần - 1.1%
794 lần - 4.4%
802 lần - 2.2%
813 lần - 3.3%
823 lần - 3.3%
831 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
862 lần - 2.2%
891 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
932 lần - 2.2%
952 lần - 2.2%