Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đà Nẵng
Số Tần suất
031 lần - 1.1%
053 lần - 3.4%
061 lần - 1.1%
092 lần - 2.2%
113 lần - 3.4%
121 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
151 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
182 lần - 2.2%
191 lần - 1.1%
203 lần - 3.4%
211 lần - 1.1%
232 lần - 2.2%
241 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
262 lần - 2.2%
291 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
342 lần - 2.2%
352 lần - 2.2%
361 lần - 1.1%
401 lần - 1.1%
413 lần - 3.4%
452 lần - 2.2%
462 lần - 2.2%
491 lần - 1.1%
501 lần - 1.1%
522 lần - 2.2%
532 lần - 2.2%
541 lần - 1.1%
562 lần - 2.2%
571 lần - 1.1%
582 lần - 2.2%
592 lần - 2.2%
601 lần - 1.1%
651 lần - 1.1%
663 lần - 3.4%
701 lần - 1.1%
711 lần - 1.1%
721 lần - 1.1%
742 lần - 2.2%
753 lần - 3.4%
771 lần - 1.1%
781 lần - 1.1%
792 lần - 2.2%
811 lần - 1.1%
842 lần - 2.2%
851 lần - 1.1%
862 lần - 2.2%
881 lần - 1.1%
893 lần - 3.4%
901 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%
981 lần - 1.1%
991 lần - 1.1%