Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đà Nẵng
Số Tần suất
012 lần - 2.2%
021 lần - 1.1%
053 lần - 3.3%
061 lần - 1.1%
093 lần - 3.3%
122 lần - 2.2%
132 lần - 2.2%
141 lần - 1.1%
152 lần - 2.2%
161 lần - 1.1%
171 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
201 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
234 lần - 4.4%
241 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
321 lần - 1.1%
332 lần - 2.2%
352 lần - 2.2%
364 lần - 4.4%
371 lần - 1.1%
381 lần - 1.1%
411 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
452 lần - 2.2%
471 lần - 1.1%
482 lần - 2.2%
491 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
532 lần - 2.2%
581 lần - 1.1%
591 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
641 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
681 lần - 1.1%
692 lần - 2.2%
721 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
751 lần - 1.1%
762 lần - 2.2%
771 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
862 lần - 2.2%
871 lần - 1.1%
882 lần - 2.2%
901 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
921 lần - 1.1%
931 lần - 1.1%
944 lần - 4.4%
952 lần - 2.2%
993 lần - 3.3%