Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Đà Nẵng
Số Tần suất
022 lần - 2.2%
032 lần - 2.2%
041 lần - 1.1%
052 lần - 2.2%
061 lần - 1.1%
103 lần - 3.3%
112 lần - 2.2%
121 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
151 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
181 lần - 1.1%
194 lần - 4.4%
201 lần - 1.1%
213 lần - 3.3%
224 lần - 4.4%
232 lần - 2.2%
273 lần - 3.3%
303 lần - 3.3%
312 lần - 2.2%
321 lần - 1.1%
342 lần - 2.2%
353 lần - 3.3%
381 lần - 1.1%
422 lần - 2.2%
451 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
492 lần - 2.2%
501 lần - 1.1%
531 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
592 lần - 2.2%
611 lần - 1.1%
645 lần - 5.6%
651 lần - 1.1%
672 lần - 2.2%
701 lần - 1.1%
722 lần - 2.2%
742 lần - 2.2%
751 lần - 1.1%
812 lần - 2.2%
822 lần - 2.2%
831 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
902 lần - 2.2%
943 lần - 3.3%
951 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%