Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Cà Mau
Số Tần suất
002 lần - 2.2%
011 lần - 1.1%
022 lần - 2.2%
031 lần - 1.1%
051 lần - 1.1%
062 lần - 2.2%
071 lần - 1.1%
081 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
123 lần - 3.3%
131 lần - 1.1%
162 lần - 2.2%
171 lần - 1.1%
181 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
212 lần - 2.2%
222 lần - 2.2%
231 lần - 1.1%
243 lần - 3.3%
251 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
291 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
321 lần - 1.1%
341 lần - 1.1%
352 lần - 2.2%
391 lần - 1.1%
401 lần - 1.1%
411 lần - 1.1%
442 lần - 2.2%
454 lần - 4.4%
461 lần - 1.1%
481 lần - 1.1%
491 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
591 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
632 lần - 2.2%
642 lần - 2.2%
651 lần - 1.1%
662 lần - 2.2%
671 lần - 1.1%
691 lần - 1.1%
712 lần - 2.2%
722 lần - 2.2%
731 lần - 1.1%
743 lần - 3.3%
761 lần - 1.1%
783 lần - 3.3%
801 lần - 1.1%
811 lần - 1.1%
822 lần - 2.2%
861 lần - 1.1%
871 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
941 lần - 1.1%
953 lần - 3.3%
971 lần - 1.1%
992 lần - 2.2%