Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Cà Mau
Số Tần suất
002 lần - 2.2%
031 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
061 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
083 lần - 3.3%
091 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
171 lần - 1.1%
183 lần - 3.3%
192 lần - 2.2%
203 lần - 3.3%
211 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
242 lần - 2.2%
251 lần - 1.1%
262 lần - 2.2%
271 lần - 1.1%
282 lần - 2.2%
291 lần - 1.1%
345 lần - 5.6%
411 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
441 lần - 1.1%
481 lần - 1.1%
493 lần - 3.3%
501 lần - 1.1%
514 lần - 4.4%
522 lần - 2.2%
531 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
681 lần - 1.1%
701 lần - 1.1%
712 lần - 2.2%
721 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
771 lần - 1.1%
781 lần - 1.1%
791 lần - 1.1%
811 lần - 1.1%
822 lần - 2.2%
831 lần - 1.1%
863 lần - 3.3%
883 lần - 3.3%
901 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
922 lần - 2.2%
936 lần - 6.7%
941 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%