Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bình Thuận
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
012 lần - 2.2%
051 lần - 1.1%
062 lần - 2.2%
082 lần - 2.2%
092 lần - 2.2%
102 lần - 2.2%
112 lần - 2.2%
131 lần - 1.1%
173 lần - 3.3%
181 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
222 lần - 2.2%
241 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
322 lần - 2.2%
353 lần - 3.3%
361 lần - 1.1%
371 lần - 1.1%
381 lần - 1.1%
391 lần - 1.1%
402 lần - 2.2%
412 lần - 2.2%
432 lần - 2.2%
452 lần - 2.2%
462 lần - 2.2%
501 lần - 1.1%
521 lần - 1.1%
531 lần - 1.1%
571 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
591 lần - 1.1%
602 lần - 2.2%
613 lần - 3.3%
622 lần - 2.2%
632 lần - 2.2%
642 lần - 2.2%
651 lần - 1.1%
672 lần - 2.2%
681 lần - 1.1%
692 lần - 2.2%
701 lần - 1.1%
711 lần - 1.1%
721 lần - 1.1%
781 lần - 1.1%
793 lần - 3.3%
802 lần - 2.2%
821 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
871 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
912 lần - 2.2%
952 lần - 2.2%
991 lần - 1.1%