Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bình Phước
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
012 lần - 2.2%
041 lần - 1.1%
051 lần - 1.1%
061 lần - 1.1%
082 lần - 2.2%
091 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
122 lần - 2.2%
142 lần - 2.2%
162 lần - 2.2%
181 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
221 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
291 lần - 1.1%
312 lần - 2.2%
321 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
343 lần - 3.3%
361 lần - 1.1%
381 lần - 1.1%
392 lần - 2.2%
412 lần - 2.2%
433 lần - 3.3%
442 lần - 2.2%
481 lần - 1.1%
491 lần - 1.1%
501 lần - 1.1%
521 lần - 1.1%
532 lần - 2.2%
561 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
591 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
623 lần - 3.3%
641 lần - 1.1%
651 lần - 1.1%
661 lần - 1.1%
681 lần - 1.1%
711 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
761 lần - 1.1%
772 lần - 2.2%
782 lần - 2.2%
792 lần - 2.2%
801 lần - 1.1%
812 lần - 2.2%
831 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
872 lần - 2.2%
881 lần - 1.1%
892 lần - 2.2%
901 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
931 lần - 1.1%
953 lần - 3.3%
962 lần - 2.2%
971 lần - 1.1%
982 lần - 2.2%