Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bình Phước
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
012 lần - 2.2%
021 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
081 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
151 lần - 1.1%
162 lần - 2.2%
171 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
243 lần - 3.3%
271 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
292 lần - 2.2%
321 lần - 1.1%
364 lần - 4.4%
371 lần - 1.1%
382 lần - 2.2%
391 lần - 1.1%
401 lần - 1.1%
411 lần - 1.1%
432 lần - 2.2%
441 lần - 1.1%
473 lần - 3.3%
481 lần - 1.1%
492 lần - 2.2%
502 lần - 2.2%
511 lần - 1.1%
521 lần - 1.1%
531 lần - 1.1%
562 lần - 2.2%
573 lần - 3.3%
591 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
612 lần - 2.2%
622 lần - 2.2%
631 lần - 1.1%
661 lần - 1.1%
692 lần - 2.2%
711 lần - 1.1%
721 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
761 lần - 1.1%
782 lần - 2.2%
791 lần - 1.1%
801 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
871 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
892 lần - 2.2%
911 lần - 1.1%
922 lần - 2.2%
931 lần - 1.1%
941 lần - 1.1%
953 lần - 3.3%
962 lần - 2.2%
971 lần - 1.1%