Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bình Phước
Số Tần suất
011 lần - 1.1%
051 lần - 1.1%
072 lần - 2.2%
081 lần - 1.1%
092 lần - 2.2%
102 lần - 2.2%
111 lần - 1.1%
151 lần - 1.1%
172 lần - 2.2%
181 lần - 1.1%
194 lần - 4.4%
212 lần - 2.2%
221 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
273 lần - 3.3%
283 lần - 3.3%
294 lần - 4.4%
301 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
341 lần - 1.1%
352 lần - 2.2%
362 lần - 2.2%
382 lần - 2.2%
391 lần - 1.1%
402 lần - 2.2%
422 lần - 2.2%
441 lần - 1.1%
451 lần - 1.1%
482 lần - 2.2%
491 lần - 1.1%
501 lần - 1.1%
522 lần - 2.2%
531 lần - 1.1%
541 lần - 1.1%
553 lần - 3.3%
562 lần - 2.2%
571 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
603 lần - 3.3%
612 lần - 2.2%
621 lần - 1.1%
651 lần - 1.1%
672 lần - 2.2%
681 lần - 1.1%
712 lần - 2.2%
722 lần - 2.2%
731 lần - 1.1%
761 lần - 1.1%
801 lần - 1.1%
811 lần - 1.1%
832 lần - 2.2%
851 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
901 lần - 1.1%
921 lần - 1.1%
931 lần - 1.1%
951 lần - 1.1%
991 lần - 1.1%