Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bình Dương
Số Tần suất
012 lần - 2.2%
021 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
052 lần - 2.2%
072 lần - 2.2%
081 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
102 lần - 2.2%
132 lần - 2.2%
141 lần - 1.1%
153 lần - 3.3%
172 lần - 2.2%
191 lần - 1.1%
203 lần - 3.3%
221 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
263 lần - 3.3%
272 lần - 2.2%
292 lần - 2.2%
321 lần - 1.1%
342 lần - 2.2%
361 lần - 1.1%
372 lần - 2.2%
422 lần - 2.2%
461 lần - 1.1%
481 lần - 1.1%
502 lần - 2.2%
511 lần - 1.1%
522 lần - 2.2%
531 lần - 1.1%
542 lần - 2.2%
591 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
642 lần - 2.2%
662 lần - 2.2%
673 lần - 3.3%
681 lần - 1.1%
711 lần - 1.1%
732 lần - 2.2%
741 lần - 1.1%
761 lần - 1.1%
771 lần - 1.1%
783 lần - 3.3%
791 lần - 1.1%
802 lần - 2.2%
812 lần - 2.2%
823 lần - 3.3%
871 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
923 lần - 3.3%
941 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%