Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bình Dương
Số Tần suất
022 lần - 2.2%
034 lần - 4.4%
052 lần - 2.2%
072 lần - 2.2%
091 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
152 lần - 2.2%
162 lần - 2.2%
212 lần - 2.2%
232 lần - 2.2%
262 lần - 2.2%
272 lần - 2.2%
281 lần - 1.1%
291 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
341 lần - 1.1%
351 lần - 1.1%
361 lần - 1.1%
372 lần - 2.2%
383 lần - 3.3%
392 lần - 2.2%
401 lần - 1.1%
412 lần - 2.2%
472 lần - 2.2%
511 lần - 1.1%
521 lần - 1.1%
535 lần - 5.6%
542 lần - 2.2%
551 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
571 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
641 lần - 1.1%
661 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
701 lần - 1.1%
711 lần - 1.1%
721 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
753 lần - 3.3%
771 lần - 1.1%
811 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
872 lần - 2.2%
881 lần - 1.1%
893 lần - 3.3%
902 lần - 2.2%
911 lần - 1.1%
932 lần - 2.2%
941 lần - 1.1%
972 lần - 2.2%