Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bình Dương
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
051 lần - 1.1%
061 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
112 lần - 2.2%
122 lần - 2.2%
141 lần - 1.1%
151 lần - 1.1%
161 lần - 1.1%
181 lần - 1.1%
201 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
233 lần - 3.3%
241 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
291 lần - 1.1%
311 lần - 1.1%
332 lần - 2.2%
342 lần - 2.2%
352 lần - 2.2%
361 lần - 1.1%
391 lần - 1.1%
432 lần - 2.2%
451 lần - 1.1%
461 lần - 1.1%
472 lần - 2.2%
481 lần - 1.1%
502 lần - 2.2%
511 lần - 1.1%
521 lần - 1.1%
532 lần - 2.2%
551 lần - 1.1%
563 lần - 3.3%
592 lần - 2.2%
611 lần - 1.1%
621 lần - 1.1%
651 lần - 1.1%
681 lần - 1.1%
692 lần - 2.2%
701 lần - 1.1%
711 lần - 1.1%
721 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
792 lần - 2.2%
802 lần - 2.2%
825 lần - 5.6%
831 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
852 lần - 2.2%
861 lần - 1.1%
873 lần - 3.3%
912 lần - 2.2%
932 lần - 2.2%
943 lần - 3.3%
963 lần - 3.3%
971 lần - 1.1%