Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bình Dương
Số Tần suất
011 lần - 1.1%
021 lần - 1.1%
043 lần - 3.3%
052 lần - 2.2%
062 lần - 2.2%
072 lần - 2.2%
081 lần - 1.1%
093 lần - 3.3%
101 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
151 lần - 1.1%
162 lần - 2.2%
171 lần - 1.1%
234 lần - 4.4%
242 lần - 2.2%
261 lần - 1.1%
282 lần - 2.2%
291 lần - 1.1%
302 lần - 2.2%
311 lần - 1.1%
321 lần - 1.1%
333 lần - 3.3%
351 lần - 1.1%
361 lần - 1.1%
371 lần - 1.1%
381 lần - 1.1%
411 lần - 1.1%
442 lần - 2.2%
451 lần - 1.1%
461 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
492 lần - 2.2%
521 lần - 1.1%
531 lần - 1.1%
541 lần - 1.1%
553 lần - 3.3%
581 lần - 1.1%
591 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
612 lần - 2.2%
621 lần - 1.1%
652 lần - 2.2%
661 lần - 1.1%
681 lần - 1.1%
691 lần - 1.1%
702 lần - 2.2%
711 lần - 1.1%
722 lần - 2.2%
742 lần - 2.2%
752 lần - 2.2%
771 lần - 1.1%
801 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
862 lần - 2.2%
871 lần - 1.1%
882 lần - 2.2%
891 lần - 1.1%
932 lần - 2.2%
981 lần - 1.1%
991 lần - 1.1%