Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bình Định
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
011 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
082 lần - 2.2%
093 lần - 3.3%
101 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
131 lần - 1.1%
141 lần - 1.1%
153 lần - 3.3%
171 lần - 1.1%
194 lần - 4.4%
201 lần - 1.1%
222 lần - 2.2%
241 lần - 1.1%
252 lần - 2.2%
262 lần - 2.2%
271 lần - 1.1%
282 lần - 2.2%
303 lần - 3.3%
323 lần - 3.3%
341 lần - 1.1%
352 lần - 2.2%
371 lần - 1.1%
382 lần - 2.2%
421 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
452 lần - 2.2%
461 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
491 lần - 1.1%
502 lần - 2.2%
511 lần - 1.1%
521 lần - 1.1%
531 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
601 lần - 1.1%
611 lần - 1.1%
622 lần - 2.2%
641 lần - 1.1%
651 lần - 1.1%
661 lần - 1.1%
674 lần - 4.4%
682 lần - 2.2%
691 lần - 1.1%
701 lần - 1.1%
721 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
771 lần - 1.1%
782 lần - 2.2%
811 lần - 1.1%
822 lần - 2.2%
842 lần - 2.2%
851 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
952 lần - 2.2%