Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bến Tre
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
011 lần - 1.1%
032 lần - 2.2%
071 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
112 lần - 2.2%
141 lần - 1.1%
151 lần - 1.1%
181 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
201 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
242 lần - 2.2%
252 lần - 2.2%
291 lần - 1.1%
304 lần - 4.4%
321 lần - 1.1%
332 lần - 2.2%
342 lần - 2.2%
351 lần - 1.1%
362 lần - 2.2%
371 lần - 1.1%
383 lần - 3.3%
392 lần - 2.2%
401 lần - 1.1%
411 lần - 1.1%
421 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
451 lần - 1.1%
462 lần - 2.2%
493 lần - 3.3%
511 lần - 1.1%
522 lần - 2.2%
541 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
591 lần - 1.1%
602 lần - 2.2%
612 lần - 2.2%
622 lần - 2.2%
631 lần - 1.1%
662 lần - 2.2%
672 lần - 2.2%
682 lần - 2.2%
691 lần - 1.1%
701 lần - 1.1%
721 lần - 1.1%
732 lần - 2.2%
741 lần - 1.1%
752 lần - 2.2%
762 lần - 2.2%
781 lần - 1.1%
791 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
871 lần - 1.1%
881 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
913 lần - 3.3%
941 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%
981 lần - 1.1%
991 lần - 1.1%