Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bến Tre
Số Tần suất
011 lần - 1.1%
021 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
061 lần - 1.1%
071 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
162 lần - 2.2%
181 lần - 1.1%
192 lần - 2.2%
201 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
232 lần - 2.2%
241 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
261 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
291 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
341 lần - 1.1%
372 lần - 2.2%
382 lần - 2.2%
391 lần - 1.1%
401 lần - 1.1%
411 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
461 lần - 1.1%
471 lần - 1.1%
481 lần - 1.1%
491 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
532 lần - 2.2%
541 lần - 1.1%
552 lần - 2.2%
561 lần - 1.1%
581 lần - 1.1%
592 lần - 2.2%
602 lần - 2.2%
621 lần - 1.1%
641 lần - 1.1%
662 lần - 2.2%
672 lần - 2.2%
681 lần - 1.1%
702 lần - 2.2%
742 lần - 2.2%
773 lần - 3.3%
791 lần - 1.1%
811 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
841 lần - 1.1%
852 lần - 2.2%
861 lần - 1.1%
873 lần - 3.3%
891 lần - 1.1%
915 lần - 5.6%
922 lần - 2.2%
932 lần - 2.2%
964 lần - 4.4%
972 lần - 2.2%
992 lần - 2.2%