Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bạc Liêu
Số Tần suất
021 lần - 1.1%
032 lần - 2.2%
041 lần - 1.1%
061 lần - 1.1%
072 lần - 2.2%
091 lần - 1.1%
123 lần - 3.3%
131 lần - 1.1%
142 lần - 2.2%
151 lần - 1.1%
162 lần - 2.2%
172 lần - 2.2%
222 lần - 2.2%
244 lần - 4.4%
251 lần - 1.1%
272 lần - 2.2%
292 lần - 2.2%
321 lần - 1.1%
331 lần - 1.1%
341 lần - 1.1%
353 lần - 3.3%
361 lần - 1.1%
382 lần - 2.2%
402 lần - 2.2%
432 lần - 2.2%
441 lần - 1.1%
491 lần - 1.1%
511 lần - 1.1%
531 lần - 1.1%
541 lần - 1.1%
551 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
571 lần - 1.1%
582 lần - 2.2%
601 lần - 1.1%
622 lần - 2.2%
631 lần - 1.1%
661 lần - 1.1%
671 lần - 1.1%
682 lần - 2.2%
693 lần - 3.3%
711 lần - 1.1%
741 lần - 1.1%
771 lần - 1.1%
781 lần - 1.1%
792 lần - 2.2%
801 lần - 1.1%
812 lần - 2.2%
821 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
842 lần - 2.2%
852 lần - 2.2%
861 lần - 1.1%
872 lần - 2.2%
881 lần - 1.1%
891 lần - 1.1%
911 lần - 1.1%
933 lần - 3.3%
951 lần - 1.1%
971 lần - 1.1%