Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Bạc Liêu
Số Tần suất
002 lần - 2.2%
021 lần - 1.1%
031 lần - 1.1%
041 lần - 1.1%
111 lần - 1.1%
121 lần - 1.1%
143 lần - 3.3%
161 lần - 1.1%
171 lần - 1.1%
182 lần - 2.2%
191 lần - 1.1%
211 lần - 1.1%
231 lần - 1.1%
251 lần - 1.1%
283 lần - 3.3%
311 lần - 1.1%
342 lần - 2.2%
361 lần - 1.1%
381 lần - 1.1%
391 lần - 1.1%
403 lần - 3.3%
423 lần - 3.3%
443 lần - 3.3%
461 lần - 1.1%
483 lần - 3.3%
491 lần - 1.1%
532 lần - 2.2%
541 lần - 1.1%
561 lần - 1.1%
582 lần - 2.2%
594 lần - 4.4%
601 lần - 1.1%
612 lần - 2.2%
621 lần - 1.1%
631 lần - 1.1%
641 lần - 1.1%
653 lần - 3.3%
661 lần - 1.1%
691 lần - 1.1%
701 lần - 1.1%
711 lần - 1.1%
731 lần - 1.1%
752 lần - 2.2%
761 lần - 1.1%
781 lần - 1.1%
792 lần - 2.2%
802 lần - 2.2%
811 lần - 1.1%
821 lần - 1.1%
833 lần - 3.3%
841 lần - 1.1%
861 lần - 1.1%
894 lần - 4.4%
903 lần - 3.3%
911 lần - 1.1%
961 lần - 1.1%
981 lần - 1.1%