Đài:
Số lần quay:
       
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số An Giang
Số Tần suất
001 lần - 1.1%
011 lần - 1.1%
022 lần - 2.2%
041 lần - 1.1%
052 lần - 2.2%
081 lần - 1.1%
091 lần - 1.1%
101 lần - 1.1%
142 lần - 2.2%
152 lần - 2.2%
161 lần - 1.1%
171 lần - 1.1%
181 lần - 1.1%
191 lần - 1.1%
241 lần - 1.1%
271 lần - 1.1%
281 lần - 1.1%
291 lần - 1.1%
301 lần - 1.1%
311 lần - 1.1%
322 lần - 2.2%
352 lần - 2.2%
361 lần - 1.1%
371 lần - 1.1%
383 lần - 3.3%
391 lần - 1.1%
411 lần - 1.1%
431 lần - 1.1%
452 lần - 2.2%
462 lần - 2.2%
471 lần - 1.1%
482 lần - 2.2%
492 lần - 2.2%
523 lần - 3.3%
571 lần - 1.1%
582 lần - 2.2%
643 lần - 3.3%
661 lần - 1.1%
672 lần - 2.2%
682 lần - 2.2%
702 lần - 2.2%
721 lần - 1.1%
734 lần - 4.4%
751 lần - 1.1%
771 lần - 1.1%
783 lần - 3.3%
801 lần - 1.1%
811 lần - 1.1%
831 lần - 1.1%
851 lần - 1.1%
862 lần - 2.2%
871 lần - 1.1%
882 lần - 2.2%
902 lần - 2.2%
913 lần - 3.3%
921 lần - 1.1%
931 lần - 1.1%
941 lần - 1.1%
982 lần - 2.2%