Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Trung
Số Tần suất
012 lần - 0.9%
024 lần - 1.9%
032 lần - 0.9%
044 lần - 1.9%
055 lần - 2.3%
061 lần - 0.5%
074 lần - 1.9%
095 lần - 2.3%
101 lần - 0.5%
111 lần - 0.5%
122 lần - 0.9%
133 lần - 1.4%
141 lần - 0.5%
152 lần - 0.9%
171 lần - 0.5%
181 lần - 0.5%
191 lần - 0.5%
202 lần - 0.9%
211 lần - 0.5%
223 lần - 1.4%
233 lần - 1.4%
242 lần - 0.9%
251 lần - 0.5%
265 lần - 2.3%
272 lần - 0.9%
283 lần - 1.4%
292 lần - 0.9%
304 lần - 1.9%
315 lần - 2.3%
322 lần - 0.9%
331 lần - 0.5%
345 lần - 2.3%
363 lần - 1.4%
384 lần - 1.9%
401 lần - 0.5%
412 lần - 0.9%
422 lần - 0.9%
441 lần - 0.5%
451 lần - 0.5%
461 lần - 0.5%
472 lần - 0.9%
482 lần - 0.9%
492 lần - 0.9%
501 lần - 0.5%
524 lần - 1.9%
532 lần - 0.9%
542 lần - 0.9%
552 lần - 0.9%
563 lần - 1.4%
571 lần - 0.5%
584 lần - 1.9%
591 lần - 0.5%
605 lần - 2.3%
611 lần - 0.5%
623 lần - 1.4%
633 lần - 1.4%
642 lần - 0.9%
655 lần - 2.3%
661 lần - 0.5%
674 lần - 1.9%
681 lần - 0.5%
691 lần - 0.5%
713 lần - 1.4%
728 lần - 3.7%
734 lần - 1.9%
742 lần - 0.9%
753 lần - 1.4%
764 lần - 1.9%
774 lần - 1.9%
783 lần - 1.4%
795 lần - 2.3%
814 lần - 1.9%
823 lần - 1.4%
831 lần - 0.5%
842 lần - 0.9%
852 lần - 0.9%
863 lần - 1.4%
874 lần - 1.9%
882 lần - 0.9%
912 lần - 0.9%
922 lần - 0.9%
942 lần - 0.9%
951 lần - 0.5%
971 lần - 0.5%
981 lần - 0.5%
992 lần - 0.9%