Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Nam
Số Tần suất
013 lần - 1%
025 lần - 1.7%
034 lần - 1.4%
042 lần - 0.7%
054 lần - 1.4%
061 lần - 0.3%
073 lần - 1%
085 lần - 1.7%
095 lần - 1.7%
101 lần - 0.3%
112 lần - 0.7%
121 lần - 0.3%
133 lần - 1%
145 lần - 1.7%
151 lần - 0.3%
164 lần - 1.4%
174 lần - 1.4%
183 lần - 1%
192 lần - 0.7%
204 lần - 1.4%
214 lần - 1.4%
223 lần - 1%
236 lần - 2.1%
246 lần - 2.1%
263 lần - 1%
277 lần - 2.4%
284 lần - 1.4%
293 lần - 1%
301 lần - 0.3%
311 lần - 0.3%
323 lần - 1%
332 lần - 0.7%
341 lần - 0.3%
352 lần - 0.7%
361 lần - 0.3%
374 lần - 1.4%
385 lần - 1.7%
395 lần - 1.7%
401 lần - 0.3%
411 lần - 0.3%
424 lần - 1.4%
442 lần - 0.7%
451 lần - 0.3%
461 lần - 0.3%
478 lần - 2.8%
482 lần - 0.7%
491 lần - 0.3%
503 lần - 1%
514 lần - 1.4%
521 lần - 0.3%
533 lần - 1%
545 lần - 1.7%
574 lần - 1.4%
583 lần - 1%
593 lần - 1%
605 lần - 1.7%
616 lần - 2.1%
624 lần - 1.4%
632 lần - 0.7%
641 lần - 0.3%
651 lần - 0.3%
664 lần - 1.4%
675 lần - 1.7%
683 lần - 1%
694 lần - 1.4%
702 lần - 0.7%
713 lần - 1%
732 lần - 0.7%
742 lần - 0.7%
754 lần - 1.4%
765 lần - 1.7%
773 lần - 1%
793 lần - 1%
802 lần - 0.7%
827 lần - 2.4%
842 lần - 0.7%
853 lần - 1%
863 lần - 1%
872 lần - 0.7%
881 lần - 0.3%
903 lần - 1%
913 lần - 1%
924 lần - 1.4%
935 lần - 1.7%
945 lần - 1.7%
953 lần - 1%
967 lần - 2.4%
973 lần - 1%
984 lần - 1.4%
992 lần - 0.7%