Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Nam
Số Tần suất
001 lần - 0.3%
012 lần - 0.7%
022 lần - 0.7%
034 lần - 1.4%
041 lần - 0.3%
053 lần - 1%
062 lần - 0.7%
071 lần - 0.3%
081 lần - 0.3%
091 lần - 0.3%
103 lần - 1%
122 lần - 0.7%
132 lần - 0.7%
145 lần - 1.7%
162 lần - 0.7%
173 lần - 1%
182 lần - 0.7%
193 lần - 1%
208 lần - 2.8%
214 lần - 1.4%
222 lần - 0.7%
234 lần - 1.4%
244 lần - 1.4%
254 lần - 1.4%
264 lần - 1.4%
272 lần - 0.7%
282 lần - 0.7%
293 lần - 1%
303 lần - 1%
312 lần - 0.7%
321 lần - 0.3%
333 lần - 1%
345 lần - 1.7%
357 lần - 2.4%
366 lần - 2.1%
372 lần - 0.7%
388 lần - 2.8%
394 lần - 1.4%
411 lần - 0.3%
422 lần - 0.7%
436 lần - 2.1%
441 lần - 0.3%
454 lần - 1.4%
462 lần - 0.7%
472 lần - 0.7%
486 lần - 2.1%
493 lần - 1%
504 lần - 1.4%
512 lần - 0.7%
523 lần - 1%
534 lần - 1.4%
541 lần - 0.3%
552 lần - 0.7%
562 lần - 0.7%
572 lần - 0.7%
583 lần - 1%
598 lần - 2.8%
603 lần - 1%
613 lần - 1%
622 lần - 0.7%
637 lần - 2.4%
652 lần - 0.7%
661 lần - 0.3%
672 lần - 0.7%
684 lần - 1.4%
694 lần - 1.4%
705 lần - 1.7%
711 lần - 0.3%
722 lần - 0.7%
732 lần - 0.7%
742 lần - 0.7%
753 lần - 1%
762 lần - 0.7%
773 lần - 1%
782 lần - 0.7%
793 lần - 1%
823 lần - 1%
832 lần - 0.7%
844 lần - 1.4%
855 lần - 1.7%
864 lần - 1.4%
874 lần - 1.4%
882 lần - 0.7%
893 lần - 1%
903 lần - 1%
914 lần - 1.4%
926 lần - 2.1%
933 lần - 1%
942 lần - 0.7%
953 lần - 1%
963 lần - 1%
974 lần - 1.4%
994 lần - 1.4%