Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Bắc
Số Tần suất
044 lần - 3%
052 lần - 1.5%
061 lần - 0.7%
082 lần - 1.5%
092 lần - 1.5%
132 lần - 1.5%
141 lần - 0.7%
162 lần - 1.5%
172 lần - 1.5%
181 lần - 0.7%
201 lần - 0.7%
213 lần - 2.2%
241 lần - 0.7%
251 lần - 0.7%
262 lần - 1.5%
271 lần - 0.7%
282 lần - 1.5%
292 lần - 1.5%
318 lần - 5.9%
323 lần - 2.2%
331 lần - 0.7%
345 lần - 3.7%
351 lần - 0.7%
383 lần - 2.2%
391 lần - 0.7%
412 lần - 1.5%
421 lần - 0.7%
433 lần - 2.2%
442 lần - 1.5%
451 lần - 0.7%
481 lần - 0.7%
491 lần - 0.7%
501 lần - 0.7%
512 lần - 1.5%
523 lần - 2.2%
542 lần - 1.5%
552 lần - 1.5%
561 lần - 0.7%
571 lần - 0.7%
581 lần - 0.7%
601 lần - 0.7%
612 lần - 1.5%
622 lần - 1.5%
631 lần - 0.7%
641 lần - 0.7%
652 lần - 1.5%
661 lần - 0.7%
672 lần - 1.5%
681 lần - 0.7%
702 lần - 1.5%
713 lần - 2.2%
721 lần - 0.7%
732 lần - 1.5%
754 lần - 3%
775 lần - 3.7%
783 lần - 2.2%
801 lần - 0.7%
823 lần - 2.2%
841 lần - 0.7%
851 lần - 0.7%
871 lần - 0.7%
882 lần - 1.5%
892 lần - 1.5%
901 lần - 0.7%
912 lần - 1.5%
923 lần - 2.2%
943 lần - 2.2%
961 lần - 0.7%
981 lần - 0.7%
992 lần - 1.5%