Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Bắc
Số Tần suất
021 lần - 0.7%
032 lần - 1.5%
051 lần - 0.7%
071 lần - 0.7%
092 lần - 1.5%
101 lần - 0.7%
122 lần - 1.5%
131 lần - 0.7%
144 lần - 3%
152 lần - 1.5%
162 lần - 1.5%
182 lần - 1.5%
191 lần - 0.7%
212 lần - 1.5%
222 lần - 1.5%
231 lần - 0.7%
251 lần - 0.7%
263 lần - 2.2%
272 lần - 1.5%
282 lần - 1.5%
293 lần - 2.2%
316 lần - 4.4%
331 lần - 0.7%
341 lần - 0.7%
351 lần - 0.7%
361 lần - 0.7%
373 lần - 2.2%
381 lần - 0.7%
392 lần - 1.5%
402 lần - 1.5%
421 lần - 0.7%
432 lần - 1.5%
451 lần - 0.7%
461 lần - 0.7%
471 lần - 0.7%
483 lần - 2.2%
492 lần - 1.5%
502 lần - 1.5%
511 lần - 0.7%
522 lần - 1.5%
531 lần - 0.7%
551 lần - 0.7%
561 lần - 0.7%
573 lần - 2.2%
581 lần - 0.7%
601 lần - 0.7%
611 lần - 0.7%
622 lần - 1.5%
631 lần - 0.7%
643 lần - 2.2%
654 lần - 3%
661 lần - 0.7%
671 lần - 0.7%
691 lần - 0.7%
703 lần - 2.2%
712 lần - 1.5%
723 lần - 2.2%
732 lần - 1.5%
741 lần - 0.7%
751 lần - 0.7%
761 lần - 0.7%
772 lần - 1.5%
782 lần - 1.5%
791 lần - 0.7%
841 lần - 0.7%
852 lần - 1.5%
864 lần - 3%
872 lần - 1.5%
881 lần - 0.7%
891 lần - 0.7%
902 lần - 1.5%
921 lần - 0.7%
943 lần - 2.2%
951 lần - 0.7%
961 lần - 0.7%
971 lần - 0.7%
982 lần - 1.5%
991 lần - 0.7%