Miền:
Số lần quay:
     
Thống kê tần số theo lô cho 5 lần quay gần nhất xổ số Miền Bắc
Số Tần suất
002 lần - 1.5%
026 lần - 4.4%
031 lần - 0.7%
051 lần - 0.7%
071 lần - 0.7%
082 lần - 1.5%
092 lần - 1.5%
103 lần - 2.2%
121 lần - 0.7%
131 lần - 0.7%
142 lần - 1.5%
161 lần - 0.7%
184 lần - 3%
192 lần - 1.5%
202 lần - 1.5%
221 lần - 0.7%
231 lần - 0.7%
252 lần - 1.5%
261 lần - 0.7%
271 lần - 0.7%
291 lần - 0.7%
311 lần - 0.7%
322 lần - 1.5%
332 lần - 1.5%
352 lần - 1.5%
362 lần - 1.5%
371 lần - 0.7%
385 lần - 3.7%
391 lần - 0.7%
421 lần - 0.7%
431 lần - 0.7%
443 lần - 2.2%
453 lần - 2.2%
461 lần - 0.7%
473 lần - 2.2%
481 lần - 0.7%
511 lần - 0.7%
522 lần - 1.5%
532 lần - 1.5%
542 lần - 1.5%
552 lần - 1.5%
561 lần - 0.7%
571 lần - 0.7%
592 lần - 1.5%
602 lần - 1.5%
623 lần - 2.2%
631 lần - 0.7%
643 lần - 2.2%
652 lần - 1.5%
662 lần - 1.5%
671 lần - 0.7%
681 lần - 0.7%
692 lần - 1.5%
702 lần - 1.5%
712 lần - 1.5%
721 lần - 0.7%
732 lần - 1.5%
741 lần - 0.7%
752 lần - 1.5%
761 lần - 0.7%
772 lần - 1.5%
781 lần - 0.7%
792 lần - 1.5%
812 lần - 1.5%
821 lần - 0.7%
831 lần - 0.7%
851 lần - 0.7%
862 lần - 1.5%
871 lần - 0.7%
883 lần - 2.2%
901 lần - 0.7%
923 lần - 2.2%
931 lần - 0.7%
942 lần - 1.5%
961 lần - 0.7%
971 lần - 0.7%
981 lần - 0.7%
991 lần - 0.7%