Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Vũng Tàu
Hàng chục Số Hàng đơn vị
6 lần - 6.7%
07 lần - 7.8%
11 lần - 12.2%
19 lần - 10%
11 lần - 12.2%
211 lần - 12.2%
6 lần - 6.7%
35 lần - 5.6%
9 lần - 10%
48 lần - 8.9%
12 lần - 13.3%
510 lần - 11.1%
11 lần - 12.2%
69 lần - 10%
7 lần - 7.8%
710 lần - 11.1%
8 lần - 8.9%
89 lần - 10%
9 lần - 10%
912 lần - 13.3%