Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Vĩnh Long
Hàng chục Số Hàng đơn vị
10 lần - 11.1%
08 lần - 8.9%
9 lần - 10%
110 lần - 11.1%
11 lần - 12.2%
28 lần - 8.9%
6 lần - 6.7%
39 lần - 10%
13 lần - 14.4%
410 lần - 11.1%
4 lần - 4.4%
513 lần - 14.4%
9 lần - 10%
610 lần - 11.1%
3 lần - 3.3%
79 lần - 10%
16 lần - 17.8%
88 lần - 8.9%
9 lần - 10%
95 lần - 5.6%