Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Vĩnh Long
Hàng chục Số Hàng đơn vị
5 lần - 5.6%
07 lần - 7.8%
13 lần - 14.4%
14 lần - 4.4%
10 lần - 11.1%
213 lần - 14.4%
8 lần - 8.9%
34 lần - 4.4%
10 lần - 11.1%
411 lần - 12.2%
9 lần - 10%
513 lần - 14.4%
9 lần - 10%
612 lần - 13.3%
7 lần - 7.8%
710 lần - 11.1%
9 lần - 10%
89 lần - 10%
10 lần - 11.1%
97 lần - 7.8%