Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Vĩnh Long
Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 lần - 12.2%
014 lần - 15.6%
8 lần - 8.9%
17 lần - 7.8%
9 lần - 10%
23 lần - 3.3%
9 lần - 10%
312 lần - 13.3%
7 lần - 7.8%
46 lần - 6.7%
8 lần - 8.9%
510 lần - 11.1%
12 lần - 13.3%
68 lần - 8.9%
6 lần - 6.7%
79 lần - 10%
11 lần - 12.2%
816 lần - 17.8%
9 lần - 10%
95 lần - 5.6%