Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Trà Vinh
Hàng chục Số Hàng đơn vị
7 lần - 7.8%
013 lần - 14.4%
7 lần - 7.8%
17 lần - 7.8%
10 lần - 11.1%
26 lần - 6.7%
9 lần - 10%
311 lần - 12.2%
7 lần - 7.8%
414 lần - 15.6%
10 lần - 11.1%
57 lần - 7.8%
16 lần - 17.8%
67 lần - 7.8%
5 lần - 5.6%
79 lần - 10%
6 lần - 6.7%
87 lần - 7.8%
13 lần - 14.4%
99 lần - 10%