Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Trà Vinh
Hàng chục Số Hàng đơn vị
13 lần - 14.4%
011 lần - 12.2%
8 lần - 8.9%
17 lần - 7.8%
9 lần - 10%
211 lần - 12.2%
11 lần - 12.2%
311 lần - 12.2%
7 lần - 7.8%
47 lần - 7.8%
8 lần - 8.9%
59 lần - 10%
12 lần - 13.3%
611 lần - 12.2%
13 lần - 14.4%
79 lần - 10%
3 lần - 3.3%
810 lần - 11.1%
6 lần - 6.7%
94 lần - 4.4%