Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Trà Vinh
Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 lần - 10%
013 lần - 14.4%
15 lần - 16.7%
111 lần - 12.2%
11 lần - 12.2%
211 lần - 12.2%
5 lần - 5.6%
314 lần - 15.6%
9 lần - 10%
46 lần - 6.7%
16 lần - 17.8%
59 lần - 10%
8 lần - 8.9%
68 lần - 8.9%
10 lần - 11.1%
79 lần - 10%
3 lần - 3.3%
86 lần - 6.7%
4 lần - 4.4%
93 lần - 3.3%