Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Trà Vinh
Hàng chục Số Hàng đơn vị
14 lần - 15.6%
07 lần - 7.8%
6 lần - 6.7%
19 lần - 10%
8 lần - 8.9%
213 lần - 14.4%
13 lần - 14.4%
37 lần - 7.8%
9 lần - 10%
414 lần - 15.6%
10 lần - 11.1%
511 lần - 12.2%
13 lần - 14.4%
65 lần - 5.6%
3 lần - 3.3%
78 lần - 8.9%
7 lần - 7.8%
86 lần - 6.7%
7 lần - 7.8%
910 lần - 11.1%