Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số TP.HCM
Hàng chục Số Hàng đơn vị
5 lần - 5.6%
08 lần - 8.9%
6 lần - 6.7%
19 lần - 10%
9 lần - 10%
29 lần - 10%
13 lần - 14.4%
36 lần - 6.7%
12 lần - 13.3%
49 lần - 10%
12 lần - 13.3%
511 lần - 12.2%
6 lần - 6.7%
68 lần - 8.9%
11 lần - 12.2%
713 lần - 14.4%
8 lần - 8.9%
84 lần - 4.4%
8 lần - 8.9%
913 lần - 14.4%