Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số TP.HCM
Hàng chục Số Hàng đơn vị
10 lần - 11.1%
08 lần - 8.9%
9 lần - 10%
113 lần - 14.4%
7 lần - 7.8%
26 lần - 6.7%
13 lần - 14.4%
38 lần - 8.9%
9 lần - 10%
412 lần - 13.3%
10 lần - 11.1%
58 lần - 8.9%
8 lần - 8.9%
68 lần - 8.9%
8 lần - 8.9%
712 lần - 13.3%
9 lần - 10%
84 lần - 4.4%
7 lần - 7.8%
911 lần - 12.2%