Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số TP.HCM
Hàng chục Số Hàng đơn vị
7 lần - 7.8%
08 lần - 8.9%
7 lần - 7.8%
112 lần - 13.3%
5 lần - 5.6%
26 lần - 6.7%
11 lần - 12.2%
312 lần - 13.3%
9 lần - 10%
49 lần - 10%
14 lần - 15.6%
56 lần - 6.7%
12 lần - 13.3%
63 lần - 3.3%
9 lần - 10%
711 lần - 12.2%
6 lần - 6.7%
810 lần - 11.1%
10 lần - 11.1%
913 lần - 14.4%