Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Thừa Thiên Huế
Hàng chục Số Hàng đơn vị
3 lần - 3.3%
09 lần - 10%
11 lần - 12.2%
110 lần - 11.1%
8 lần - 8.9%
211 lần - 12.2%
9 lần - 10%
36 lần - 6.7%
12 lần - 13.3%
49 lần - 10%
7 lần - 7.8%
56 lần - 6.7%
15 lần - 16.7%
611 lần - 12.2%
17 lần - 18.9%
76 lần - 6.7%
7 lần - 7.8%
814 lần - 15.6%
1 lần - 1.1%
98 lần - 8.9%