Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Tây Ninh
Hàng chục Số Hàng đơn vị
12 lần - 13.3%
014 lần - 15.6%
8 lần - 8.9%
110 lần - 11.1%
9 lần - 10%
210 lần - 11.1%
8 lần - 8.9%
315 lần - 16.7%
6 lần - 6.7%
410 lần - 11.1%
9 lần - 10%
56 lần - 6.7%
7 lần - 7.8%
66 lần - 6.7%
9 lần - 10%
712 lần - 13.3%
11 lần - 12.2%
83 lần - 3.3%
11 lần - 12.2%
94 lần - 4.4%