Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Quảng Trị
Hàng chục Số Hàng đơn vị
7 lần - 7.8%
09 lần - 10%
13 lần - 14.4%
110 lần - 11.1%
14 lần - 15.6%
24 lần - 4.4%
8 lần - 8.9%
313 lần - 14.4%
5 lần - 5.6%
48 lần - 8.9%
4 lần - 4.4%
512 lần - 13.3%
8 lần - 8.9%
66 lần - 6.7%
17 lần - 18.9%
76 lần - 6.7%
9 lần - 10%
87 lần - 7.8%
5 lần - 5.6%
915 lần - 16.7%