Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Quảng Ngãi
Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 lần - 10%
05 lần - 5.6%
10 lần - 11.1%
19 lần - 10%
8 lần - 8.9%
214 lần - 15.6%
5 lần - 5.6%
310 lần - 11.1%
13 lần - 14.4%
49 lần - 10%
14 lần - 15.6%
55 lần - 5.6%
10 lần - 11.1%
66 lần - 6.7%
8 lần - 8.9%
78 lần - 8.9%
6 lần - 6.7%
88 lần - 8.9%
7 lần - 7.8%
916 lần - 17.8%