Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Quảng Ngãi
Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 lần - 10%
08 lần - 8.9%
10 lần - 11.1%
112 lần - 13.3%
9 lần - 10%
210 lần - 11.1%
9 lần - 10%
36 lần - 6.7%
5 lần - 5.6%
410 lần - 11.1%
9 lần - 10%
58 lần - 8.9%
9 lần - 10%
66 lần - 6.7%
13 lần - 14.4%
77 lần - 7.8%
14 lần - 15.6%
811 lần - 12.2%
3 lần - 3.3%
912 lần - 13.3%