Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Quảng Nam
Hàng chục Số Hàng đơn vị
15 lần - 16.7%
07 lần - 7.8%
9 lần - 10%
110 lần - 11.1%
10 lần - 11.1%
28 lần - 8.9%
7 lần - 7.8%
311 lần - 12.2%
10 lần - 11.1%
410 lần - 11.1%
7 lần - 7.8%
57 lần - 7.8%
8 lần - 8.9%
611 lần - 12.2%
12 lần - 13.3%
76 lần - 6.7%
8 lần - 8.9%
811 lần - 12.2%
4 lần - 4.4%
99 lần - 10%