Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Quảng Nam
Hàng chục Số Hàng đơn vị
5 lần - 5.6%
06 lần - 6.7%
8 lần - 8.9%
16 lần - 6.7%
8 lần - 8.9%
210 lần - 11.1%
7 lần - 7.8%
311 lần - 12.2%
12 lần - 13.3%
414 lần - 15.6%
9 lần - 10%
59 lần - 10%
14 lần - 15.6%
68 lần - 8.9%
6 lần - 6.7%
77 lần - 7.8%
9 lần - 10%
87 lần - 7.8%
12 lần - 13.3%
912 lần - 13.3%