Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Quảng Bình
Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 lần - 10%
07 lần - 7.8%
6 lần - 6.7%
112 lần - 13.3%
7 lần - 7.8%
214 lần - 15.6%
8 lần - 8.9%
38 lần - 8.9%
6 lần - 6.7%
48 lần - 8.9%
10 lần - 11.1%
59 lần - 10%
11 lần - 12.2%
67 lần - 7.8%
14 lần - 15.6%
712 lần - 13.3%
11 lần - 12.2%
82 lần - 2.2%
8 lần - 8.9%
911 lần - 12.2%