Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Phú Yên
Hàng chục Số Hàng đơn vị
8 lần - 8.9%
05 lần - 5.6%
8 lần - 8.9%
18 lần - 8.9%
10 lần - 11.1%
28 lần - 8.9%
10 lần - 11.1%
38 lần - 8.9%
9 lần - 10%
410 lần - 11.1%
8 lần - 8.9%
55 lần - 5.6%
10 lần - 11.1%
612 lần - 13.3%
10 lần - 11.1%
78 lần - 8.9%
7 lần - 7.8%
811 lần - 12.2%
10 lần - 11.1%
915 lần - 16.7%