Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Phú Yên
Hàng chục Số Hàng đơn vị
14 lần - 15.6%
012 lần - 13.3%
9 lần - 10%
111 lần - 12.2%
5 lần - 5.6%
27 lần - 7.8%
8 lần - 8.9%
36 lần - 6.7%
9 lần - 10%
49 lần - 10%
8 lần - 8.9%
511 lần - 12.2%
7 lần - 7.8%
66 lần - 6.7%
9 lần - 10%
711 lần - 12.2%
10 lần - 11.1%
811 lần - 12.2%
11 lần - 12.2%
96 lần - 6.7%