Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Ninh Thuận
Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 lần - 10%
08 lần - 8.9%
9 lần - 10%
15 lần - 5.6%
11 lần - 12.2%
212 lần - 13.3%
11 lần - 12.2%
310 lần - 11.1%
6 lần - 6.7%
412 lần - 13.3%
11 lần - 12.2%
511 lần - 12.2%
9 lần - 10%
67 lần - 7.8%
9 lần - 10%
712 lần - 13.3%
9 lần - 10%
87 lần - 7.8%
6 lần - 6.7%
96 lần - 6.7%