Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Ninh Thuận
Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 lần - 10%
03 lần - 3.3%
8 lần - 8.9%
112 lần - 13.3%
8 lần - 8.9%
29 lần - 10%
7 lần - 7.8%
35 lần - 5.6%
10 lần - 11.1%
413 lần - 14.4%
12 lần - 13.3%
514 lần - 15.6%
9 lần - 10%
612 lần - 13.3%
16 lần - 17.8%
77 lần - 7.8%
4 lần - 4.4%
86 lần - 6.7%
7 lần - 7.8%
99 lần - 10%