Đài:
Số lần quay:
Thống kê số lần xuất hiện của chữ số ở hàng chục/đơn vị cho 5 lần quay gần nhất xổ số Ninh Thuận
Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 lần - 10%
011 lần - 12.2%
11 lần - 12.2%
113 lần - 14.4%
10 lần - 11.1%
26 lần - 6.7%
9 lần - 10%
310 lần - 11.1%
11 lần - 12.2%
49 lần - 10%
11 lần - 12.2%
55 lần - 5.6%
9 lần - 10%
66 lần - 6.7%
5 lần - 5.6%
710 lần - 11.1%
6 lần - 6.7%
812 lần - 13.3%
9 lần - 10%
98 lần - 8.9%